حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟
حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟
-

کمی بیش از 3 سال از عمر دولت یازدهم می گذرد .طی این این مدت بحثهای مختلفی درباره  ادغام بیمه ها مطرح شده است . ادغامی که عمدتا دو وزارتخانه بهداشت وکار در آن اختلاف نظر عمده دارند

این حقیر (نویسنده مقاله در پایین این مقاله آمده است) نیز طی مقالاتی به دوستان وزارت بهداشت متذکر شده ام که قانون برنامه پنجم بعنوان مهمترین و اصلی ترین سند بالادستی عمران وتوسعه کشوربرایجاد بیمه سلامت وتجمیع همه بیمه ها تاکید کرده ؛الا دوسازمان بیمه گرکه یکی سازمان بیمه نیروهای مسلح ودیگری سازمان تامین اجتماعی .

قانون چه می‌گوید؟

ضروری است که در ابتدای امر مروری داشته باشیم برماده سی و هشت قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بربیمه سلامت و بوده و بوجود آورنده این بیمه است.

در ماده ۳۸ قانون مذکور آمده است: به منظورتوسعه کمی. کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم ازهزینه های سلامت به سی درصد (۳۰%) ازطرق مختلف مانند اصلاح ساختارصندوقها؛ مدیریت منابع؛ متناسب نمودن تعرفه‌ها؛ استفاده ازمنابع داخلی صندوقها و درصورت لزوم ازمحل کمک دولت درقالب بودجه‌های سنواتی ودرطول برنامه اقدامات زیرانجام می‌شود:

الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نمایدوبرای تحت پوشش قراردادن آحادجامعه اقدامات لازم را درقالب بودجه های سنواتی فراهم نماید .

‎ ب-  به دولت اجازه داده می شود کلیه بخش های بیمه ای و درمانی  های درمانی صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید « سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‎ امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز ‎شود.

‎ چند سؤال اساسی واستراتژیک!

۱- وقتی که قانون و اسناد بالادستی قانونی، ادغام و انتقال مایملک درمانی سازمان تأمین اجتماعی را ممنوع کرده است با چه استدلالی حرف‌ها ونظرات شما قانونی است؟

۲- چرا وزارت بهداشت نمی‌ پذیرد که اموال منقول و غیرمنقول سازمان تأمین اجتماعی از سهم ۷ درصدی کارگران و ۲۳ درصدی کارفرمایان درطول تاریخ تشکیل بیمه‌ها وسازمان تأمین اجتماعی تهیه شده است و اصلا ربطی به دولت‌های قبل و بعد ازانقلاب اسلامی نداشته ومصداق عینی “حق الناس ” است. حال اقایان با کدام قانون می‌خواهند این اموال را به نفع دولت مصادره کنند؟

۳-میزان بدهی‌های دولت‌های پنجم تا یازدهم به سازمان تأمین اجتماعی تابه امروز براساس آخرین ارقام اعلام شده به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است که این میزان بدهی خسارات هنگفتی را به سازمان و جمعیت ۴۰ میلیونی تحت پوشش آن وارد کرده است. 

پول های کارگران وبیمه شدگان کجا هزینه می شود ؟

درهفته گذشته برخی از رسانه ها ازقول دکترحریرچی معاونت محترم وزارت بهداشت تیتر زدند که : حق بیمه کارگران کجاهزینه می شود ؟


آنان بدنبال این بودند که به جامعه کارگری وبیمه شده که جمعیتی بالغ بر۴۰ میلیون نفر هستند اینگونه القا نمایند که درهزینه کرد حق بیمه های پرداختی شما شفافیت وجودندارد و ممکن است این پول های پرداختی انحراف مسیر پیداکرده باشند!!!


بعدازاین خواندن این مطلب؛ این حقیر بعنوان یک بیمه شده برای اطلاع ازاینکه حق بیمه های پرداختی خودم ؛خانواده ام ؛دوستانم وآحادجامعه بیمه شده کجا هزینه می شود ومصارف آن چیست به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردم وبااستناد به قانون جریان آزاد اطلاعات؛ ازمسئولین سازمان خواستم که ریزهزینه های یکسال گذشته را ارائه نمایند که خوشبختانه آنها نیز رسما به بنده اعلام نمودند.که براساس مستندات ومدارک موجود این اتفاق که شرحش بطور مبسوط درذیل می آید هزینه شده وآماده پاسخگویی به هردستگاه نظارتی وکارشناسی نیز هستند .براساس آماراعلامی هزینه کرد حق بیمه کارگران دریکسال گذشته بدین شرح بوده است :

۱- درسال ۱۳۹۵ مجموع هزینه سازمان تامین اجتماعی درهرماه بالغ بر۵۲۰۰ میلیارد تومان است.

-۲    ۹۴درصدهزینه سازمان تامین اجتماعی ازطریق حق بیمه  و۶درصد آن نیز ازطریق سودحاصل ازسرمایه گذاری وصول می شود.

۳- ماهیانه ۳۴۰۰میلیارد تومان مستمری پرداخت می شود

۴- ماهیانه۲۲۰میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت می شود

۵- ماهیانه ۴۰۰میلیارد تومان بابت خدمت رسانی به بیمه شدگان درمراکزملکی تامین اجتماعی هزینه می شود

۶- ماهیانه ۱هزارمیلیاردتومان به بیمارستان ها ومراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت می شود

۷- ماهیانه کمتراز۲۰۰میلیارد تومان برای مصارف جاریوپرسنلی سازمان هزینه می شود.

۸- تعداد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به ۲میلیئن ۸۰۰هزارنفرمی رسد.

۹- دربودجه سال جاری سازمان تامین اجتماعی ۱۷هزارمیلیارد تومان برای بخش درمان اختصاص یافته است که ۶هزارمیلیاردتومان ازاین مبلغ درمراکز درمانیملکی سازمان هزینه می شود و۱۱ هزازمیلیارد تونان نیزبه مراکزدرمانی طرف قراردادپرداخت می شود.

۱۰- بیمه شدگان وبازنسشتگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی حدود یک سوم خدمات درمانی مورد نیازخودراازمراکز ملکی سازمان دریافتمی کنندودوسوم خدمات نیز توسط مراکز درمانی طرف قراداددریافت می کنند.

۱۱- از۱۱هزازمیلیاردتومانی که به مراکز درمانی طرف قرادادپرداخت می شئود حدود ۵۰ درصد آن به مراکز درمانی دانشگاهی پرداخت می شود.

۱۲- مجموع بدهی دئلت به سازمان درسال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۱۰هزارمیلیارد تومان است

با آمارفوق که درصحت وسقمش نمی توان کوچکترین شکی داشت ؛آقایان بیایند وازافکارعمومی وجامعه ۴۰میلیونی بیمه شده عذرخواهی کنند وبگویند که هدفشان ازطرح مسائل اینچنینی درافکارعمومی وایجاد مسائل امنیتی واجتماعی برای مردم ودولت چه بوده است ؟ وچراخواسته اند بخاطر یک دستمال قیصریه را به آتش بکشانند ومردم را رو دروی دولت قراردهند؟


موانع قانونی
اگر شالوده ایده وزیر محترم بهداشت از طرح ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت متبوع خویش گسترش عدالت در برخورداری از منابع نظام سلامت می باشد، لازم است بدانیم این مهم با اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیش بینی شده محقق می گردد و تمامی صندوق های بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی از تحقق و اجرای آن استقبال می نمایند که چنانچه پیش نیاز آن که همانا تشکیل بانک جامع اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می باشد؛ محقق گردد، عدالت مد نظر تحقق خواهد یافت. ولی سوال این است که آیا دغدغه وزیر محترم بهداشت در استقرار عدالت در هزینه کرد از محل حق الناس محقق خواهد شد؟ و آیا این موضوع الزاما به معنای قرار گرفتن بیمه های اجتماعی در زیر مجموعه وزارت بهداشت می باشد؟

آیا ضرورت تحقق اصل سه جانبه گرائی (مشارکت فعالانه کارگر، کارفرما و دولت با هم اداره سازمان) و ضرورت حضور دولت به منظور ایفای نقش حاکمیتی و نه نقش تصدی گری به فراموشی سپرده شده است؟

آیا فراموش شده است که صندوق های بیمه گر، صندوق های مشاع و بین النسلی بوده و بموجب تجارب علمی و عملی جهانی و قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، اموال آن جزء (اموال عمومی) بوده و هر گونه دخل و تصرفی غیرقانونی و بر خلاف اصول و قواعد بیمه ای در این اموال، اختلاس محسوب می شود؟

آیا وقتی وزارتخانه ای خودش سیاست گذاری نماید و خودش اجرا نماید و خودش بر خودش نظارت کند، تضاد منافع بوجود نمی آید؟ آیا احکام قانونی مبنی بر تجمیع منابع را می توان به تجمیع ساختاری و ادغام تفسیر نمود و آیا اساساً مشکل، کمبود منابع است یا سوء تدبیر؟ آیا نوع و ماهیت وظائف وزارتخانه بهداشت با وظائف و ماهیت ماموریت سازمانهای بیمه گر قابل تجمیع می باشد؟

آیا به بهانه بیمه یکپارچه و یا برقراری عدالت در هزینه کرد نظام سلامت، شایسته است که کسری منابع مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های نظام سلامت که فی الواقع باید از محل بودجه های دولتی و مشارکت بخش خصوص تامین گردد؛ از محل منابع سازمان های بیمه گر و اموال و دارائی آنها حق الناس است و نه بیت المال؛ تامین گردد؟

آیا خرید راهبردی سلامت و تعیین بسته خدمات پایه و تکمیلی برای بیماران، الزاما در صورت قرار گرفتن نهادهای بیمه ای در زیر مجموعه وزارت بهداشت محقق می گردد؟

همانطور که میدانیم ماموریت و رسالت سازمان تامین اجتماعی مقابله با آثار و نتایج چهار نوع رنج اجتماعی مشترک تاریخ بشر یعنی بیکاری، بیماری، بی چیزی و فقر و بی قدرتی و ضعف می باشد. از آنجا که بیکاری منشاء فقر و بی قدرتی و در مواردی نیز بیماری است، مقابله با آن در چارچوب پذیرش مسئولیت فراهم سازی شرایط برای گسترش فرصتهای اشتغال از طریق دولت، یکی از مهمترین وظایف دولت تلقی می شود.
آیا خروج سازمان تامین اجتماعی از زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قانونا و منطقا متولی مبانی فوق الذکر در کشور است و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه وزارت بهداشت تمام مشکلات حوزه سلامت را رفع می نماید؟

آیا سیاست گذاران به تبعات اقتصادی- اجتماعی و سیاسی این تمرکز قدرت در وزارت بهداشت واقف هستند؟ و آیا سازمانهای بیمه گر که همچون گوشت قربانی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه پاس کاری میشوند، میتوانند بر روی اجرا ی اهداف و ماموریت های خویش متمرکز شوند؟

آیا می خواهیم سابقه بی انضباطی های مالی وزارت بهداشت در زمان کفالت سازمان تامین اجتماعی در گذشته را بدست فراموشی بسپاریم ؟ آیا پس از این واگذاری در مبانی فراگیری، کفایت و جامعیت بیمه خدمات درمانی تغییر مشهودی ایجاد خواهد شد؟

آیا تجمیع منابع صندوق های ورشکسته بیمه ای با منابع سازمان تامین اجتماعی اقدامی صحیح و مطابق با اصول و قواعد بیمه ای است؟ آیا بجای حمایت از شهر بی دفاع تامین اجتماعی می توان با کمک منابع بین النسلی این سازمان، مشکل تاریخی چند دهه اداره نظام سلامت را مرتفع نمود؟

 

 

اتوماسیون اداری 

اتوماسیون اداری ارگس

نرم افزار حسابداری


حقوق و دستمزد یکی از نرم افزارهای حوزه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری محسوب می شود. نرم افزار حسابداری باتیز دارای زیر سیتسم حقوق و دستمزد می باشد. 

یکی دیگر از زیر سیتسم های نرم افزار حسابداری باتیز ، نرم افزار اتوماسیون اداری ارگس است که شامل قسمت های دبیرخانه و کارتابل نامه و گردش آن در سازمان می باشد.

 

منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس.

این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت تهیه شده است.

 

سایر موارد

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت

جمعه 8 بهمن 1395

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا

پنجشنبه 7 بهمن 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

شنبه 20 آذر 1395

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

یکشنبه 14 آذر 1395

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

گروه نرم افزار حسابداری - ، آشنایی با استاندارده

یکشنبه 14 آذر 1395

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 17 آبان 1395

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ، ۳۰ چیز که هرگز ن

یکشنبه 16 آبان 1395

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - در زمان ترک کارتان

شنبه 15 آبان 1395

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - این حساب‌ها مشکوک

شنبه 8 آبان 1395

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

شنبه 8 آبان 1395

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

جمعه 7 آبان 1395

سایر مقالات

مزایا و معایب نرم افزار اتوماسیون اداری
مزایای نرم افزار اتوماسیون اداری امروزه بر کسی پوش....
ضرورت آشنایی با حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت بحث بسیار مهمی است که در یک سری مق....
آموزش حسابداری - حقایقی درباره استخدام 1
در این جلسه از آموزش حسابداری به مقوله استخدام می ....
نکات مفیدی در حسابداری 4
نرم افزار حسابداری - روش NIFO در قيمت گذاري كالا د....
نکاتی در مورد ثبت سند حسابداری
در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری س....
نقش نرم افزار حسابداری در کسب و کار
نرم افزار حسابداری نقش مهمی در کسب و کارها ایفا می....