حسابداري فرامتغیر و نرم افزار حسابداری

حسابداري فرامتغیر و نرم افزار حسابداری

- فرامتغیر به عنوان مهمترین معیار عملکرد تولید در آغاز توسط الیاهو گلدرات از طریق مفهوم"تئوري محدودیت " در سال 1992 در کتاب هدف وي ارائه شد.
حسابداري فرامتغیر و نرم افزار حسابداری
-

 تئوري محدودیت تا به حال تاثیر قابل توجهی در نظریه برنامه ریزي تولید داشته است و داراي شباهت هاي بسیاري با تولید هنگام است، تئوري محدودیت ها همچنین شباهت هاي بسیاري با مدیریت بر مبناي زمان دارد و هر دوي آنها بر کاهش زمان فرامتغیر تاکید دارند.


حسابداري فرامتغیر یک ابزار جدید براي حسابداري مدیریت است که در ابتدا براي حمایت از تئوري محدودیت ها توسعه یافته بود. فلسفه اساسی این است که سود نتیجه پاسخ تولید به زمان است و اینکه هدف بلند مدت مدیریت باید به حداکثر  رساندن سود باشد. حسابداري فرامتغیر به عنوان یک رویکرد جایگزین براي سیستم هاي حسابداري کامل(جذبی) مانند سیستم سنتی حسابداري صنعتی و هزینه یابی بر مبناي فعالیت است.


کاربرد تئوري محدودیتها در حسابداري معمولا حسابداري فرامتغیر نامیده می شود. راهنماي این تفکر این دیدگاه است که "محصولات سود آور نیستند بلکه تجارت سودآور است". اگر یک محصول با حاشیه فروش 20 دلار براي هر واحد محصول با
محدودیت 10 واحد تولید در روز تولید شود ، نباید به محصول جایگزینی با حاشیه فروش هر واحد 10 دلار و با محدودیت تولید روزانه 30 واحد ، ترجیح داده شود.


به طور خلاصه، همه هزینه ها ثابت هستند و آنچه مهم است نرخی است که منابع با آن نرخ براي تامین مواد اولیه بکار برده می شوند تا محصول تولید شود. حسابداري فرامتغیر به محاسبه نرخی توجه می کند که بنگاه اقتصادي بر مبناي آن پول را بدست می آورد(تامین مالی می کند) و هدف آن تمرکز بر حداکثر کردن بازده هر ساعت تنگنا است


فرامتغیر، موجودي و هزینه هاي عملیاتی سه عنصري هستند که هم در تئوري محدودیت ها و هم در حسابداري فرامتغیر استفاده می شوند. تعاریف این عناصر توسط گلدرات به شرح زیر است؛


1 - فرا متغیر؛ نرخی که پول از طریق فروش یا بهره ایجاد می شود و از مابهالتفاوت همه هزینه هاي متغیر از درآمدها به دست می آید. این تعریف بیان می کند که بر طبق حسابداري فرامتغیر، بهاي تمام شده محصول صرفا شامل هزینه هاي متغیر است.


2 - موجودي؛ تمام وجهی که براي فروش سرمایه گذاري شده است و شامل همه ي هزینه هاي متغیر از قبیل مواد به علاوه منابع مصرف شده در تولید از قبیل زمین ، ماشین ، کامیون و کامپیوتر است . واژه سرمایه گذاري گاهی اوقات به جاي موجودي به کار رفته است .


3 - هزینه هاي عملیاتی؛ همه ي وجوه مصرف شده براي تبدیل موجودي به فرا متغیر شامل دستمزد مستقیم، اجاره به علاوه هزینه هاي عمومی و اداري است.

فرا متغير با فروش محصولات و خدمات با بالاترين تفاوت ميان بهاي فروش و کل هزينه ها ي متغير بيشينه مي شود و با حداقل کردن زمان بين مصرف منابع براي توليد و دريافت پول ناشي از فروش نيز بيشينه مي شود. بنابراين، فرا متغير با سرعتي که به منظور حذف تاخيرات تئوري محدوديت ها تعيين شده اند ، قابل تعيين است. 

معيارهاي مالي استفاده شده در حسابداري فرامتغير، براي محاسبه عملکرد به شرح زير است

هزینه عملیاتی- فرامتغیر = سود خالص


مبلغ سرمایه گذاري در موجودي ها/سود خالص= بازده سرمایه گذاري


هزینه عملیاتی/ فرامتغیر =بهره وري


سرمایه گذاري در موجودي ها/ فرامتغیر =گردش موجودیها


یک تصمیم خوب و ایده آل ، فرامتغیر ، سود خالص ، بازده سرمایه گذاري ، بهره وري و نرخ بازگشت سرمایه را افزایش داده و موجودي و هزینه هاي عملیاتی را کاهش می دهد.


دقت شود که سود خالص،سود خالص عملیاتی قبل از بهره و مالیات است .در حسابداري فرامتغیر ، معیارهاي محدودیت زیر وجود دارد :


مقدار عامل داراي محدودیت/ فرامتغیر = فرامتغیر به ازاي هر واحد محدودیت زمان در دسترس براي تولید/زمان صرف شده براي تولید:سودمندي محدویت براي حداکثر کردن فرامتغیر باید مقادیر و اندازه هاي محدودیت را حداکثر کرد.


به کارگیري عوامل محدودیت بسیار مهم است زیرا هر یک ساعتی که از دست می رود یک ساعت براي کل کارخانه از دست رفته است.
تصمیمات بر اساس فرامتغیر به ازاي هر واحد محدودیت شامل موارد زیر است :


1-  اولویت در استفاده از محدودیتها(مثل انتخاب بهترین ترکیب محصول)
2- تصمیم گیري در خصوص افزایش ظرفیت محدودیتها با انجام سرمایه گذاري
3- قیمت گذاري محصولات بر اساس هزینه فرصت استفاده از محدودیت
بنابراین، براي تصمیم هاي تولید عادي فرامتغیر به ازاي هر واحد محدودیت استفاده می شود تا ترکیب بیشینه فرامتغیر را تعیین کند.


بیشینه کردن تغییرات سودخالص ( تغییرات هزینه هاي عملیاتی- تغییرات فرامتغیر ) این اطمینان را بوجود می آورد که تصمیم هاي اصلی سود در همه محصولات بهبود می یابد و معیار زیر اثر چنین تصمیم هایی بر سرمایه گذاري را نشان می دهد :


تغییرات سرمایه گذاري /تغییرات سود خالص=بازیافت سرمایه


براي حداقل کردن انحرافات نامطلوب، باید معیارهاي کنترلی زیر را حداقل کرد:
1- قیمت فروش سفارش داراي تاخیر*روزهاي تاخیر
2- قیمت فروش موجودي مازاد* روزهاي عدم فروش


معیار 1 آنچه را که باید انجام شود اما نشده اندازه گیري می کند(کنترل ارسال به موقع) اما معیار 2 آنچه که نباید انجام می شد اما انجام شده است را اندازه گیري می کند مانند موجودي غیر ضروري.

 

سایر موارد

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

نرم افزار حسابداری باتیز ، افزایش مالیات بیش از ح

چهارشنبه 29 دی 1395

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

این روزها که بحث مالیات داغ شده است و دولت می خواه

دوشنبه 27 دی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 27 دی 1395

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌

ﺳﻪشنبه 21 دی 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس ، اولین

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس به

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

مجلس برای ایجاد شفافیت، دولت را مکلف کرد دریافت ها

شنبه 11 دی 1395

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفت برجام

دوشنبه 6 دی 1395

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفته است

شنبه 4 دی 1395

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

معاون وزیر راه و شهرسازی : بودجه ساماندهی حاشیه‌ ن

دوشنبه 29 آذر 1395

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

معامله‌گران بورس تهران در حالی که در روزهای گذشته

دوشنبه 29 آذر 1395

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

نشست حقوقی و تخصصی اعتبار سند رسمی در معاملات سند

دوشنبه 29 آذر 1395

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

رییس و مقام ارشد اجرایی اگزیم بانک* اندونزی از آغ

دوشنبه 29 آذر 1395

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

میزان انهدام کالای قاچاق در هفت‌ماهه سال 1395 معاد

یکشنبه 28 آذر 1395

سایر مقالات

شماره اندیکاتور در نامه ها در اتوماسیون اداری
در اتوماسیون اداری ، هر نامه ای که به شرکت وارد شو....
اهداف کنترل کیفیت نرم افزار حسابداری
هدف از کنترل کیفی نرم افزار حسابداری این است که اط....
دامنه شمول قانون کار  انواع قرارداد کار
گروه باتیز - ، دامنه شمول قانون کار انواع قرارد....
گزارش سود و زیان در نرم افزار حسابداری
یکی از گزارشات گزارش سود و زیان می باشد. سود و زی....
تعریف کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - تعریف کدینگ حسابدا....
تاریخچه نرم افزار حسابداری
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - تاریخچه ....