دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ، دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)
دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

صندوق بازنشستگی نمی تواند مانع صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت شود.


بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۷۲۰

تاریخ دادنامه: ۲۳/۹/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۴/۸۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود هوشمند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۷/د/۲۱۰-۳/۵/۱۳۹۴ صندوق بازنشستگی کشوری

     گردش کار: شاکی طی درخواستی که به شماره ۱۰۲۱-۳/۸/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:


  ” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     ضمن عرض سلام:

  احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب در مهلت مقرره قانونی (۴/۶/۱۳۹۴) ابلاغ حکم بازنشستگی به شماره ۴۱۰۵۹/۴- ۴/۶/۱۳۹۴ را در راستای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در سال ۱۳۹۰ و بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور صادره توسط سازمان ثبت احوال کشور موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور بدون سنوات ارفاقی دریافت کرده ام، این ابلاغ طی شماره ۴۸۰۴۰/۱۱/۴-۲۹/۶/۱۳۹۴ توسط مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال ابقاء شده است. به دریافت حکم موصوف برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و قانون

تمدید آن در سال ۱۳۹۰ که تا تاریخ ۵/۶/۱۳۹۴ دارای مهلت قانونی بوده است به عمل آمده است. مدیرکل محترم ثبت احوال استان هرمزگان طی نامه ۱۴۶۶/۱/۳۵/۱۴ -۳/۵/۱۳۹۴ به صندوق بازنشستگی اعلام می نماید که با توجه به درخواست اینجانب به استناد بخشنامه شماره ۵۰۹۶۰-۳/۴/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت آن سازمان را به این اداره کل اعلام نمایند، که متاسفانه صندوق بازنشستگی با علم و اطلاع کافی از این که موضوع بخشنامه فوق اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد است و با اطلاع از پایان یافتن تاریخ اعتبار قانون فوق در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۴، پنج روز بعد از اتمام مهلت قانونی دقیقاً در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ مبادرت به پاسخ دادن می نماید و به این شرح پاسخ می دهد: …. با توجه به اینکه اجرای تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهایی که متضمن بار مالی برای دولت است ….. تا حصول نتیجه اجرای قانون مذکور امکان پذیر نمی باشد.

 آن گونه که ملاحظه می گردد با بهانه ای که در متن نامه است، این بخشنامه از اجرای قانون امتناع و نهایتاً حقوق اینجانب با ۲۶ سال و دو ماه سابقه مورد تضییع واقع شده است، خواهشمند است به موارد ذیل توجه به عمل آید:

  ۱- صدور ابلاغ بازنشستگی برای اینجانب در مهلت قانونی یعنی ۴/۶/۱۳۹۴ توسط سازمان ثبت احوال کشور برابر قانون مورد اشاره.

  ۲- استعلام اداره کل ثبت احوال هرمزگان از صندوق بازنشستگی در مهلت قانونی به شماره ۱۴۶۶/۱/۳۵/۱۴-۳۱/۵/۱۳۹۴

  ۳- ثبت نامه اداره کل ثبت احوال هرمزگان در دفتر صندوق بازنشستگی هرمزگان در مهلت قانونی مورخ ۲/۶/۱۳۹۴ تحت شماره ۴۷/۹۲۴

  ۴- ارسال جوابیه خارج از مهلت قانونی صندوق بازنشستگی هرمزگان به شماره ۲۰۴/۹۳۴- ۱۰/۶/۱۳۹۴ به شرح مـوصوف و مغایـرت آن بـا قانون بازنشستگی پیش از مـوعد و مغایرت آن بـا قانون اساسی در خصوص عـدم اعتبار

بخشنامه مغایر با قوانین، همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی که اشعار می دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد کما آن که اینجانب حکم بازنشستگی دریافت نموده ام و عدم تامین منابع مالی سازمانی نمی تواند بهانه عدم اجرای قوانین باشد. علاوه بر آن، محل تامین اعتبار بازنشستگی پیش از موعد در بند ج تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۳۹۴ لحاظ شده است و بدهکاری صندوق ارتباطی با موضوع فوق نداشته و چنان چه      بودجه ای هم در این خصوص از قبل در نظر گرفته نشده باشد ارتباطی با بازنشستگان نداشته و مسؤولیت مدنی تامین آن نیز بر عهده بازنشستگان نیست، علاوه بر آن برابر قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال ۱۳۸۶ عده ای از بازنشستگان محترم با ارفاق ۵ سال سنوات بازنشسته شده اند و حال که قانون اجازه بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی را داده است آیا عادلانه است که بنده نتوانم بدون سنوات ارفاقی به حق قانونی خود برسم؟ علاوه بر این دستگاه متبوع من و اینجانب حق سهم صندوق بازنشستگی را در ۲۶ سال و دو ماه سابقه اشتغالم را پرداخته و بدهکار صندوق نیستم علی ای حال با توجه به مراتب فوق به لحاظ اینکه بخشنامه شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰-۳/۵/۱۳۹۴ صندوق بازنشستگی کشوری به جای اینکه اشاره به اجرای قانون فوق الذکر نماید آمده است به جای آن به اجرای بخشنامه ۵۰۹۶۰-۳/۴/۱۳۹۴ سازمان مدیریت اشاره کرده و گفته است اجرای تصویب نامه و بخشنامه که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی مقدور نمی باشد با زیرکی به جای اجرای قانون از اجرای بخشنامه صحبت کرده است. چون به خوبی می دانسته که بخشنامه نمی تواند ناقض قانون باشد و به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشراف داشته است.

  اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد که در بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تا سقف حداکثر پنج درصد صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی می رسد که می بایستی از محل بودجه دستگاه اداری متبوع بازنشسته تامین شود مربوط به پاداش سنوات خدمتی و سایر طلبهای مستخدم بازنشسته نظیر مرخصی های استفاده  نشده می باشد و سازمان ثبت احوال کشور با موافقت و صدور حکم بازنشستگی

به شماره فوق تلویحاً با تامین آن نیز موافقت کرده است و ربطی به تعهدات صندوق بازنشستگی برای صدور حکم و پرداخت حقوق بازنشستگی ندارد.

  کما اینکه سازمان ثبت احوال و اینجانب هر دو سهم خود را به صندوق پرداخت کرده ایم صندوق قانوناً و شرعاً موظف به برقراری حقوق می باشد چه بازنشستگی پیش از موعد، در موعد یا بعد از موعد و عنوان کردن بدهکاری صندوق و داشتن بار مالی بازنشستگان پیش از موعد تنها به خاطر فرار از تعهدات بوده است و هیچ گونه توجیه قانونی در آن متصور نیست.

  با توضیحات موصوف و اسناد ضمیمه و مدارک و قوانین موجود من جمله بند ۹ اصل ۳ و اصل ۴۰ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه ۱۹۷۲د/۲۱۰- ۳/۵/۱۳۹۴ صادر شده از رئیس محترم صندوق بازنشستگی کشوری به جهت مغایرت با قانون و احقاق حقوق حقه اینجانب که در مهلت قانونی و برابر قانون بازنشسته شده ام مورد استدعا است.


  شاکی متعاقباً طی لایحه تکمیلی که به شماره ۱۲۳۰-۱/۹/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

  ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

      با سلام:

  احتراماً پیرو شکایت تقدیمی به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۴۹ با ردیف فرعی ۱ ارجاع گردیده است. اعلام     می نمایم علاوه بر توضیحات مندرج نامه اصلی، در صفحه آخر که صندوق را قانوناً و شرعاً موظف به برقراری حقوق بازنشستگی دانسته ام، منظور از واژه شرعاً: چون قوانین کشور اسلامی ما بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین گردیده است می باشد و خواسته اینجانب همان قانون اساسی و اصولی که ذکر شد. علاوه بر آن با ۱- اصل ۲۹ قانون اساسی

۲- قانون عادی: مواد ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۱۰۰ و ۱۰۲ قانون استخدام کشوری همچنین با قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن و بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۳۱۹۱ت۳۸۴۳۴ک-۲۷/۱۲/۱۳۸۶ که در آن اذعان شده پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگی و کسور بازنشستگی مربوط به سنوات ارفاقی می باشد بنابراین پرداخت مابه التفاوتها و بار مالی بدون سنوات ارفاقی (مانند بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ در آن آیین نامه تصریح نشده، مغایر است. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم مقتضی برابر قانون عادلانه می باشم و شرعاً مورد نظر اینجانب نمی باشد.


  متن بخشنامه  مورد اعتراض به قرار زیر است:

  ” کلیه معاونتها ادارات کل و مدیریتهای استانی صندوق

       موضوع: بازنشستگی پیش از موعد سال ۱۳۹۴

    سلام علیکم:

  طبق بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که مقرر گردیده است:

  بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (۵%) با صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، قابل تامین و پرداخت است. لذا با توجه به وضعیت خاص صندوق بازنشستگی کشوری و کسری اعتبار سه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۴ از یک طرف و افزایش تعهدات صندوق بازنشستگی به لحاظ اجرای بازنشستگی های زودرس از طرف دیگر اجرای مفاد بنـد

مزبور بدون تامین بار مالی مربوط فراهم نمی باشد. مضافاً اینکه در اجرای مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۳، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها در صورتی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد لذا صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال جاری و اقدام برای اجرای بخشنامه شماره ۵۰۹۶۰- ۳/۴/۱۳۹۴ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تصویر آن پیوست می باشد صرفاً پس از تامین اعتبار لازم از سوی دستگاههای اجرایی امکان پذیر خواهد بود، بنابراین مراتب برای تامین بار مالی مربوط برای صندوق بازنشستگی کشوری به مراجع ذی ربط منعکس شده است که پس از حصول نتیجه جهت اقدام لازم متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.


  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۱۹۴۶۵/ص/۲۳۵-۲۵/۹/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

  ” دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   با سلام واحترام:

  بازگشت به کلاسه پرونده ۹۴/۸۷۶ -۲۴/۸/۱۳۹۴ متضمن دادخواست آقای مسعود هوشمند در مقام دفاع به استحضار می رساند:

  به طوری که عنایت دارند بازنشستگی پیش از موعد متضمن ایجاد بار مالی گزافی برای صندوق بازنشستگی         می باشد به همین جهت بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که مقرر کرده است بازنشستگی پیش از موعـد کلیه مشمولان قانون بـازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در

دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (۵%) با صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می رسد، قابل تامین و پرداخت است.

  بازنشستگی پیش از موعد موجب می شود، علاوه بر وصول منابع (دریافت کسور بازنشستگی) به تناسب سنوات زودرس از موعد مقرر، صندوق مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی غیر قابل پیش بینی گردد.

  از آنجا که در اجرای بخشنامه شماره ۵۰۹۶۰-۳/۴/۱۳۹۴ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان کلیه دستگاههای مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد در خصوص اجرای قانون مزبور در سال جاری به موضوع تامین بار مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری اشاره نگردیده است و حال آن که در بند قانونی یاد شده این موضوع بالصراحه ذکر شده است و از طرفی به استناد مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۳، ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق بازنشستگی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد» مراتب توسط معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و به منظور اجرای حکم مقرر در قسمت اخیر بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در راستای تامین بار مالی ناشی از اجرای بند مزبور برای صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی به میزان سنواتی که مشمولین واجد شرایط زودتر بازنشسته می شوند پیش نویس تصویب نامه ای تهیه و طی نامه شماره ۴۵۳۸۱/۲۷۱۵۹- ۱۶/۸/۱۳۹۴ معاونت مزبور جهت طرح و تصویب به دولت ارسال کرده اند که هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و به محض حصول نتیجه، در مورد آن عده از کارکنان دستگاههای اجرایی که تا تاریخ ۵/۶/۱۳۹۴ ابلاغ بازنشستگی آنان صادر شده است تصمیم لازم اتخاذ خواهد گردید. به پیوست تصویر نامه

مزبور جهت مزید اطلاع ارسال می گردد.  بنابراین و با عنایت به صراحت قانون در خصوص هزینه های اجرایی بازنشستگی پیش از موعد در سال جاری بر یادآوری مدیرعامل محترم صندوق طی نامه شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰-۳/۵/۱۳۹۴ عنوان واحدهای اجرایی صندوق به منظور پاسخگویی به دستگاههای اجرایی ایراد متصور نبوده و تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.


   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی


با عنایت به اینکه مقنن در بند ج تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳۳، هیچ گونه اختیاری به صندوق بازنشستگی اعطاء نکرده تا از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت  ممانعت کند، بنابراین بخشنامه شماره ۱۹۷۲/د/۲۱۰- ۳/۵/۱۳۹۴ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، صرفاً به تامین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی موکول کرده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲۲ ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



/1395/10/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-720-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-95923%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1917%d8%af210" > style="border: 0px;" /> /1395/10/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-720-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-95923%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1917%d8%af210"


اتوماسیون اداری 

اتوماسیون اداری ارگس

نرم افزار حسابداری


حقوق و دستمزد یکی از نرم افزارهای حوزه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری محسوب می شود. نرم افزار حسابداری باتیس دارای زیر سیتسم حقوق و دستمزد می باشد. 

یکی دیگر از زیر سیتسم های نرم افزار حسابداری باتیس ، نرم افزار اتوماسیون اداری ارگس است که شامل قسمت های دبیرخانه و کارتابل نامه و گردش آن در سازمان می باشد.

 

منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس.

این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت تهیه شده است.

سایر موارد

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

نرم افزار حسابداری باتیز ، افزایش مالیات بیش از ح

چهارشنبه 29 دی 1395

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

این روزها که بحث مالیات داغ شده است و دولت می خواه

دوشنبه 27 دی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 27 دی 1395

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌

ﺳﻪشنبه 21 دی 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس ، اولین

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس به

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

مجلس برای ایجاد شفافیت، دولت را مکلف کرد دریافت ها

شنبه 11 دی 1395

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفت برجام

دوشنبه 6 دی 1395

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفته است

شنبه 4 دی 1395

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

معاون وزیر راه و شهرسازی : بودجه ساماندهی حاشیه‌ ن

دوشنبه 29 آذر 1395

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

معامله‌گران بورس تهران در حالی که در روزهای گذشته

دوشنبه 29 آذر 1395

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

نشست حقوقی و تخصصی اعتبار سند رسمی در معاملات سند

دوشنبه 29 آذر 1395

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

رییس و مقام ارشد اجرایی اگزیم بانک* اندونزی از آغ

دوشنبه 29 آذر 1395

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

میزان انهدام کالای قاچاق در هفت‌ماهه سال 1395 معاد

یکشنبه 28 آذر 1395