مقالات

نرم افزار حسابداری و اطلاعات حسابداری

نرم افزار حسابداری و اطلاعات حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نرم افزار حسابداری و اطلاعات حسابداری


اثر سیاست بر مدیر در انتخاب روش حسابداری

اثر سیاست بر مدیر در انتخاب روش حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - اثر سیاست بر مدیر در انتخاب روش حسابداری


پاداش و روش های حسابداری درباره آن

پاداش و روش های حسابداری درباره آن

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - پاداش و روش های حسابداری درباره آن


مقایسه فرضیه های مختلف حسابداری

مقایسه فرضیه های مختلف حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - مقایسه فرضیه های مختلف حسابداری


خلاصه مبانی فرضیه‌ی بی‌اثری

خلاصه مبانی فرضیه‌ی بی‌اثری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - خلاصه مبانی فرضیه‌ی بی‌اثری


سیر تکاملی توجیهات مقررات افشا حسابداری

سیر تکاملی توجیهات مقررات افشا حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - سیر تکاملی توجیهات مقررات افشا حسابداری


سرمایه گذاری در ایران زمانبر اما رو به بهبود

سرمایه گذاری در ایران زمانبر اما رو به بهبود

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - سرمایه گذاری در ایران زمانبر اما رو به بهبود


رابطه‌ی سود حسابداری و قیمت سهم

رابطه‌ی سود حسابداری و قیمت سهم

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - رابطه‌ی سود حسابداری و قیمت سهم


سهام بورس لندن به رغم صعود قیمت نفت کاهش یافت

سهام بورس لندن به رغم صعود قیمت نفت کاهش یافت

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - سهام بورس لندن به رغم صعود قیمت نفت کاهش یافت


فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM

فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM