مقالات

رابطه‌ی سود حسابداری و قیمت سهم

رابطه‌ی سود حسابداری و قیمت سهم

گروه نرم افزار حسابداری - رابطه‌ی سود حسابداری و قیمت سهم یک رابطه معنی دار است. شاید بتوان گفت که هر چه سود اعلام شده در نرم افزار حسابداری بیشتر باشد قیمت سهام یک شرکت بیشتر می شود.


سهام بورس لندن به رغم صعود قیمت نفت کاهش یافت

سهام بورس لندن به رغم صعود قیمت نفت کاهش یافت

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - سهام بورس لندن به رغم صعود قیمت نفت کاهش یافت


فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM

فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM


نبود تئوری‌های کامل و نقش تناقض‌ها

نبود تئوری‌های کامل و نقش تناقض‌ها

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نبود تئوری‌های کامل و نقش تناقض‌ها


چگونگی وصول مطالبات از بدهکار فراری و ثبت حسابداری

چگونگی وصول مطالبات از بدهکار فراری و ثبت حسابداری

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - چگونگی وصول مطالبات از بدهکار فراری و ثبت حسابداری


قضایای اثباتی و هنجاری نرم افزار حسابداری

قضایای اثباتی و هنجاری نرم افزار حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - در تئوری اثباتی، هیچ تجویزی برای روش‌های حسابداری، صادر نمی‌شود.


نقش و اهمیت تئوری حسابداری

نقش و اهمیت تئوری حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - نقش و اهمیت تئوری حسابداری


هتل ها راهبردی برای توسعه گردشگری

هتل ها راهبردی برای توسعه گردشگری

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - هتل ها راهبردی برای توسعه گردشگری


بهترین نرم افزار حسابداری

بهترین نرم افزار حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - بهترین نرم افزار حسابداری


نرم افزار فروش در نرم افزار حسابداری یکپارچه

نرم افزار فروش در نرم افزار حسابداری یکپارچه

نرم افزار فروش در نرم افزار حسابداری یکپارچه یکی از زیر سیستم های اساسی به حساب می آید. این زیر سیستم یکی از زیر سیستم های نرم افزار حسابداری یکپارچه باتیز می باشد.