مقالات

اپل و مايکروسافت در برابر گوگل و آمازون

اپل و مايکروسافت در برابر گوگل و آمازون

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم محصول شرکت داده پردازان ارگس - اپل و مايکروسافت در برابر گوگل و آمازون


حسابداری پیمانکاری-قسمت7-روشها مختلف شناسایی درامد

حسابداری پیمانکاری-قسمت7-روشها مختلف شناسایی درامد

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت7-روشها مختلف شناسایی درامد


فیلم آموزش حسابداری جلسه اول-قسمت 2- انگلیسی

فیلم آموزش حسابداری جلسه اول-قسمت 2- انگلیسی

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فیلم آموزش حسابداری جلسه اول-قسمت 2- انگلیسی


حسابداری پیمانکاری-قسمت 6-ثبت های دفاتر کارفرما

حسابداری پیمانکاری-قسمت 6-ثبت های دفاتر کارفرما

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 6-ثبت های دفاتر کارفرما در نرم افزار حسابداری


حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی

حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم شرکت ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی


حسابدار خبره بهای تمام شده قسمت دوم

حسابدار خبره بهای تمام شده قسمت دوم

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - حسابدار خبره بهای تمام شده قسمت دوم


حسابدار خبره بهای تمام شده قسمت اول

حسابدار خبره بهای تمام شده قسمت اول

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - حسابدار خبره بهای تمام شده قسمت اول


 حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه

حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم شرکت ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه


فیلم آموزش حسابداری جلسه اول- انگلیسی

فیلم آموزش حسابداری جلسه اول- انگلیسی

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - فیلم آموزش حسابداری جلسه اول- انگلیسی


فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول

فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول