تعدیلات سنواتی و روش ثبت سند حسابداری آن

تعدیلات سنواتی و روش ثبت سند حسابداری آن

براساس استانداردهاي حسابداري ايران، تعديلات‌ سنواتي‌ يعني‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ كه‌ در تعديل‌ مانده‌ سود (زيان‌) انباشته‌ ابتداي‌ دوره‌ منظور مي‌گردد، به‌ اقلامي‌ محدود مي‌شود كه‌ از تغيير در رويه‌ حسابداري و اصلاح‌ اشتباه ناشي‌ گردد.
تعدیلات سنواتی و روش ثبت سند حسابداری آن
-

اثر تعديلات‌ سنواتي‌ بايد از طريق‌ اصلاح‌ مانده‌ سود (زيان‌) انباشته‌ ابتداي‌ دوره‌ در صورت­هاي‌ مالي‌ منعكس‌ گردد. اقلام‌ مقايسه‌اي‌ صورت­هاي‌ مالي‌ نيز بايد تجددارائه شوند مگر آنكه‌ اين‌ امر عملي‌ نباشد.

در چنين‌ شرايطي‌ موضوع‌ بايد در يادداشت­هاي‌ توضيحي‌ افشا شود. همچنين‌ ميزان‌ و ماهيت‌ اقلام‌ تشكيل‌دهنده‌ تعديلات‌ سنواتي‌ و دلايل‌ توجيهي‌ تغيير در رويه‌­ي حسابداري‌ و همچنين‌ اين‌ امر كه‌ اقلام‌ مقايسه‌اي‌ صورت­هاي‌ مالي‌ ارائه‌­ي مجدد شده‌ است‌ (يا عملي‌ نبودن‌ ارائه‌ مجدد) بايد در يادداشت­هاي‌ توضيحي‌ افشا گردد.

تغيير در رويه‌ حسابداري

براي‌ نيل‌ به‌  خصوصيت‌ كيفي قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ صورت­هاي‌ مالي ، ثبات‌ رويه‌ در نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ طي‌ هر دوره‌ مالي‌ و نيز از يك‌ دوره‌ مالي‌ به‌ دوره‌ مالي‌ بعد ضروري‌ است‌. از اينرو، نبايد در رويه‌هاي‌ حسابداري‌ تغييري‌ صورت‌ گيرد مگر اينكه‌ به‌ علت‌ رجحان‌ رويه‌ جديد بر رويه‌ پيشين‌، از نظر ارائـه‌ مطلوب‌تر صورت­هاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌، تغيير در رويه‌ حسابداري‌ قابل‌ توجيه‌ باشد يا اينكه‌ تغيير به موجب‌ قوانين‌ آمره‌ يا استانداردهاي‌ حسابداري‌ جديد، الزامي‌ شود.

از مشخصات‌ تغيير در رويه‌ حسابداري‌ اين‌استکه كه‌ اين‌ تغيير، حاصل‌ گزينش‌ بين‌ دو يا چند روش‌ حسابداري‌ است‌. چنانچه‌ معامله‌ يا رويدادهايي‌ مالی كه‌ از نظر ماهيت‌ با معاملات‌ و رويدادهاي‌ مالی قبلي‌ به روشني‌ متفاوت‌ است‌، لزوم‌ اتخاذ يك‌ روش‌ جديد يا تعديل‌ روش‌ موجود را ايجاب‌ كند، اين‌ اتخاذ يا تعديل‌ روش‌ تغيير رويه‌ حسابداري‌ محسوب‌ نمي‌شود.

اصلاح‌ اشتباه

ممكن‌ است‌ در دوره‌­ي جاري‌ اشتباهاتي‌ مربوط‌ به‌ صورت­هاي‌ مالي‌ يك‌ يا چند دوره‌ مالي‌ گذشته‌ كشف‌ گردد. اين‌ اشتباهات‌ مي‌تواند ازجمله‌، ناشي از موارد زير باشد:

1- اشتباهات‌ رياضي‌، 
2- اشتباه‌ در بكارگيري‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌، 

3- تعبير نادرست‌ يا ناديده‌ گرفتن‌ واقعيت­هاي‌ موجود در زمان‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌،

4- تغيير از يك‌ رويه‌ غير استاندارد حسابداري‌ به‌ يك‌ رويه‌ استاندارد حسابداري‌، و ﻫ. موارد تقلب‌.

اصلاح‌ اين‌ اشتباهات‌ در صورتي‌ كه‌ بااهميت‌ نباشد، در سود يا زيان‌ خالص‌ دوره‌­ي جاري‌ منظور مي‌گردد. در مواردي‌ ممكن‌ است‌ صورت­هاي‌ مالي‌ منتشر شده‌ يك‌ يا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات‌ بااهميتي‌ باشد كه‌ تصوير مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتيجه‌ قابليت‌ اتكاي‌ صورت­هاي‌ مالي‌ مزبور را كاهش‌ دهد. اصلاح‌ چنين‌ اشتباهاتي‌ نبايد از طريق‌ منظور كردن‌ آن‌ در سود و زيان‌ سال‌ جاري‌ انجام‌ گيرد، بلكه‌ بايد با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورت­هاي‌ مالي‌ سال‌(هاي‌) قبل‌ به چنين‌ منظوري‌ دست‌ يافت‌. درنتيجه‌، مانده‌ افتتاحيه‌ سود (زيان‌) انباشته‌ نيز بدين‌ ترتيب‌ تعديل‌ خواهد شد.
تعديلات‌ سنواتي‌ ناشي از اصلاح‌ اشتباهات‌ همچنين‌ به عنوان‌ آخرين‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ منعكس‌ مي‌شود (كميته ­ي فني سازمان حسابرسي، 1386).

در موارد بالا اگر لازم باشد باید سند حسابداری اصلاحی در نرم افزار حسابداری ثبت شود که تشخیص آن با حسابدار می باشد.

 

سایر موارد

سایر مقالات

ضرورت استفاده از نرم افزار حسابداری
استفاده از نرم افزار حسابداری امروزه به یک ضرورت ت....
ارسال اطلاعات معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری روز يك شنبه ٢ به....
تعریف کدینگ حسابداری در نرم فزار حسابداری باتیز
برای تعریف کدینگ حسابداری در باتیز و سما و بیت ....
جزئیات ۱۱۰ شغل سخت و زیان آور در ۱۳ گروه شغلی
گروه ، جزئیات ۱۱۰ شغل سخت و زیان آور در ۱۳ گروه....
مجلس چه کسانی را از ۲ شغله بودن ممنوع کرد؟
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - مجلس چه کسانی را ا....
نرم افزار فروش در نرم افزار حسابداری یکپارچه
نرم افزار فروش در نرم افزار حسابداری یکپارچه یکی ا....