روش بهای تمام شده در مقابل روش کوششهای موفق

روش بهای تمام شده در مقابل روش کوششهای موفق

در مطالعه حسابداری منابع طبیعی و نفت به تفاوت های مفهومی بین روش بهای تمام شده کامل(FC) و روش کوششهای موفق(SE) و روشهای ثبت مختلف اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری برخورد می کنیم
روش بهای تمام شده در مقابل روش کوششهای موفق
-

تفاوت اصلی این دو روش حسابداری و روشهای مختلف ثبت اسناد در نرم افزار حسابداری ، اندازه مرکز هزینه ای است که برای تصمیم گیریهای مربوط به تلقی مخارج اکتشافی به عنوان دارایی یا به عنوان هزینه مورد استفاده قرار می گیرد.

در بکارگیری روش بهای تمام شده کامل ، بزرگترین مرکز هزینه می تواند یک کشور و یا حتی یک قاره باشد و تمامی مخارج کشف ذخایر نفت و گاز صرفنظر از موفقیت یا عدم موفقیت در یک محل خاص ، سرمایه ای محسوب شود. 

در روش کوششهای موفق ، کوچکترین مرکز هزینه ممکن می تواند یک ملک یا یک میدان نفتی باشد و تمامی مخارج حفر یک چاه در اسناد حسابداری به حساب هزینه منظور  شود و سند حسابداری آن در نرم افزار حسابداری در حساب هزینه سند بخورد مگر اینکه در آن ملک ذخایر نفت و گاز کشف گردد. 

بطور کلی در شرکت های بزرگ و با سابقه در صنعت نفت و گاز ، روش کوششهای موفق بکار گرفته می شود. در حالی که در شرکت های کوچکتر و کم سابقه ، روش بهای تمام شده کامل مرجح محسوب می گردد. زیرا در شرکت های بزرگ ، اثر هموار سازی سود در روش بهای تمام شده کامل ، در مقایسه با شرکت های کوچک ، قابل توجه نمی باشد .

بعدا با يك مثال اين موضوع را بيشتر توضيح خواهيم داد و روش ثبت اسناد حسابداری آنرا در نرم افزار حسابداری بیان خواهیم کرد.


نكته :بکارگیری هر دو روش در نهایت به نتایج حسابداری یکسانی منتج می شود و گزارشات یکسانی از نرم افزار حسابداری بیرون می آید. زیرا در هر دو حالت ، مخارج انجام شده و ذخایر کشف شده یکسان است. اما زمان بندی شناسایی این نتایج ، در هر یک از روشهای مورد بحث بطور با اهمیتی متفاوت خواهد بود.

با همه اين موارد مي توان گفت:هيچ يك از روشهاي كوششهاي موفق و بهاي تمام شده كامل ،در زمان كشف منابع ،معيار و نشانه از موفقيت محسوب نمي شوند.


درهردو روش ،موفقيت (شناخت درآمد) درزمان فروش گزارش مي گردد.
بنابراين بكارگيري هردو روش گزارش موفقيت را به تاخير مي اندازد ويا مبهم مي كند واين نتيجه حسابداري مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي و پيروي از مفهوم تحقق درآمد فروش مي باشد.

تدوین استاندارد های حسابداری مربوط به حسابداری نفت و گاز :
حسابداری و گزارشگری مالی برای صنعت نفت و گاز برای مدت طولانی مورد مطالعه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداری بوده است. مثلا یکی از صاحبنظران حسابداری اظهار داشته است:

در تاریخچه حسابداری ، هیچگاه انتخاب یک روش حسابداری از بین روشهای پذیرفته شده ، به اندازه انتخاب بین بهای تمام شده کامل و کوششهای موفق جلب توجه نکرده است.

تاریخچه تدوین استاندارد های حسابداری مربوط به حسابداری نفت و گاز:

اولین مطالعه تحقیقات حسابداری در باره حسابداری نفت و گاز تحت عنوان ARS#11  درسال 1969میلادی انتشار یافت و پیشنهاد کلی آن ,بکارگیری روش کوششهای موفق به جای روش  بهای تمام شده کامل بود. 


در سال 1972 میلادی  (SEC) اعلام کرد شرکت هایی  که روش کوششهای موفق را بکار نمی گیرند لازم است در صورت های مالی خود سود خالصی را که در صورت بکارگیری این روش حاصل می شد افشا کنند.اگرچه متعاقب این الحاقیه ,کمیسیون مزبور الزام مزبور را برداشت اما آشکار بود  که روش کوششهای موفق را مرجح می داند.


در سال 1977 ,تشکیلات FASB با انتشار استاندارد شماره 19 (SFAS#19) ,روش بهای تمام شده کامل را حذف و بکارگیری روش کوششهای موفق را الزامی کرد.اما در مقابل  فشارهای سیاسی , کمیسیون اوراق بهادار آمریکا مجددا بکارگیری هر یک از دو روش مورد بحث را مجاز دانست.در نتیجه در سال 1979, FASBنیز به موجب SFAS#25 الزام به استفاده از روش کوششهای موفق را لغو کرد. 


تحقیقات مشاهده ای انجام شده درباره حسابداری نفت و گاز:

 1) تحقیقات انجام شده به در خواست FASB :
در اولین اولین تحقیق انجام شده با تعدادی از اشخاصی که تصمیمات سرمایه گذاری و اعطای اعتبار را اتخاذ می کنند مصاحبه شد و نتیجه بررسی این بود  که بکار گیری روشهای بهای تمام شده کامل و کوششهای موفق تاثیری بر تصمیم گیریهای آنان نداشته است. 


در تحقیق دوم که توسط کارشناسان FASB انجام شد کوشش گردید که همبستگی بکار گیری  روش بهای تمام شده کامل و کوششهای موفق  با دو روش تخصیص مالیاتی مربوط به اختلاف های زمانبندی  (موضوع SFAS#9) ارزیابی شود. نتیجه این تحقیق نیز هیچگونه  همبستگی  بین دو دسته روش های مذکور را نشان نداد. 


در تحقیق سوم کوشش شد که تاثیر وادار کردن برخی از شرکت ها به جایگزینی روش بهای تمام شده کامل با روش کوششهای موفق,بر توان آنان برای جذب سرمایه ارزیابی شود. نتایج این تحقیق ,تفاوت با اهمیتی را بین دو روش مزبور نشان نداد . 


در تحقیق چهارم ,با 27 نفر از مدیران ارشد شرکت های نفتی نسبتا کوچک و متوسط  تلفنی مصاحبه شد . منظوراز این مصاحبه , دریافت  نظر این مدیران در باره تاثیر بکار گیری روش کوششهای موفق بر توان  جذب سرمایه شرکت آنان بوده است . هیچ یک از مدیران مصاحبه شونده ,تاثیر منفی بکارگیری  روش کوششهای موفق را در جذب سرمایه باور نداشتند.

بطور کلی ,نتایج بدست آمده از تحقیقات مذکور در بالا ,زمینه را برای حذف روش بهای تمام شده کامل در SFAS#19  فراهم کرد. 

 2) سایر تحقیقات مشاهده ای انجام شده :
در برخی از تحقیقات نشان داده شده است  که حذف روش بهای تمام شده کامل تاثیری بر نتایج اقتصادی  و یا قیمت و بازده سهام  شرکت هایی  که این روش را بکار گرفته اند نداشته است . در برخی از تحقیقات دیگر ,تاثیر منفی حذف روش بهای تمام شده کامل  بر قیمت سهام شرکت های  مربوط  مشاهده شده است.
در تحقیقات دیگری مشاهده شده است که شرکت هایی که اهرم مالي بالایی دارند روش بهای تمام شده کامل  را  ترجیح می دهند .
بررسی تحقیقات مورد بحث در کل نشان می دهد که انگیزه  اصلی  ترجیح روش بهای تمام شده کامل  بر روش کوششهای موفق ,تاثیر بکارگیری روش اول بر افزایش سود است.   

 

سایر موارد

سایر مقالات

دسته چک‌ جدید و خواص آن
بخش آموزش حسابداری ارگس ، بانک مرکزی اقدام به یکپا....
رضایت حداکثری مودیان در طرح جامع مالیاتی
رضایت حداکثری مودیان جزو دغدغه‎های اصلی سازمان است....
سایر عملیات سند حسابداری در نرم افزار حسابداری
عملیات سند حسابداری در نرم افزار حسابداری باتیز فق....
در جست‌وجوی راه حلی برای درآمد‎ موهوم حسابداری
بر اساس اظهارات شاهین کرزبر- دانشجوی دکترای حسابدا....
مزایای اتوماسیون اداری
نرم افزار اتوماسیون اداری قلم دارای مزایای فراوانی....
انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب برای شما
یکی از موضوعات مهم برای کسب و کارها و سازمانها ، ا....