حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه

حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم شرکت ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه
 حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه
-

مراحل ایجاد کارگاه وتخصیص تنخواه گردان به کارگاه و مخارج اجرای طرح  (بوسیله کارگاه و بوسیله دفتر مرکزی)

 

1)   ایجادكارگاه

2)   تخصیص تنخواه گردان به كارگاه

3)   مخارج اجراي طرح بوسیله كارگاه

4)   مخارج اجراي طرح توسط دفترمركزي

 

 1)ثبت هزینه های مربوط به ایجادكارگاه :

هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. این هزینه ها در قالب حسابی به نام پیمان در دست اجرا گنجانده میشوند. بنابراین در نرم افزار حسابداری باید سند حسابداری زیر ثبت شود.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

هزینه های تاسیس کارگاه

560000

 

بانک

هزینه های تاسیس کارگاه

 

560000

 

 

2)ثبت مربوط به تخصیص تنخواه به كارگاه :

جهت انجام هزینه ها مبلغی به عنوان تنخواه گردان کارگاه به ان اختصاص داده میشود. برای تخصیص این مبلغ سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری ثبت می شود. اگر لازم باشد که نامه ای صادر شود این نامه هم در نرم افزار اتوماسیون اداری شرکت ثبت می شود.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

تنخواه گردان کارگاه

تخصیص تخواه گردان به کارگاه

4000000

 

بانک

تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

 

4000000

 

 

3)مخارج اجراي طرح بوسیله كارگاه

1_3)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه :

پس از تاسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بنابراین در نرم افزار حسابداری شرکت باید سند حسابداری به صورت زیر ثبت گردد.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

کارمزد ضمانت نامه حسن انجام کار

3000000

 

انبار کارگاه

بابت انبار

100000

 

اثاثه

بابت اثاثه

400000

 

تنخواه گردان کارگاه

پرداخت مخارج اجرای طرح

 

3500000

 

 

2_3) ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

وجوه دریافتی از کارگاه بابت تصفیه تنخواه گردان

800000

 

تنخواه گردان کارگاه

وجوه دریافتی از کارگاه بابت تصفیه تنخواه گردان

 

800000

 
 

3_3)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه :

در صورت نیاز تنخواه گردان کارگاه تجدید می شود. و سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری ثبت می شود.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

تنخواه گردان کارگاه

حواله ارسالی به کارگاه بابت تجدید تنخواه گردان

3200000

 

بانک

حواله ارسالی به کارگاه بابت تجدید تنخواه گردان

 

3200000

 

 

4)مخارج اجراي طرح توسط دفترمركزي

1 _4)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله دفتر :

مخارج اجرای طرح در طول دوره  ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. بنابراین سند حسابداری آن به شکل زیر خواهد بود

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

 

950000

 

استهلاک انباشته ماشین الات

 

 

950000

 

 

2_4)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله دفتر:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

هزینه های سربار و استهلاک ماشین الات پیمان

1800000

 

هزینه های مشترک بین پیمان ها

هزینه های سربار و استهلاک ماشین الات پیمان

 

1800000

 

 

در موسسات پیمانكاري بر خلاف سایر موسسات تولیدی مبلغ قرارداد در خاتمه پیمان پرداخت نميشود . معمولا دستگاه نظارت در فواصل معیني از کارهای انجام شده صورت وضعیت تهیه و بر طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد وجه ان بوسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود. البته تمام این مسائل به صورت نامه های اداری رسمی بین کارفرما و پیمانکار انجام می شود که برای ثبت آنها باید در نرم افزار اتوماسیون اداری آنها را ثبت نمود تا تاریخچه آنها نگهداری گردد. مثلا پیمانکار برای دریافت وجه پیمانکاری خود یک نامه صادره در نرم افزار اتوماسیون اداری خود ثبت می کند.

1)تنظیم صورت وضعیت موقت كارها

2)پرداخت وجه صورت وضعیت كارها

 

1)تنظیم صورت وضعیت موقت کارها :

دستگاه نظارت معمولا در فواصل زمانی معین با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی عملیات صورت وضعیت کارهای تهیه شده توسط پیمانکار را بر اساس نرخ های پیمان تایید و تسلیم کارفرما می کند.

 

1.1)ثبت مرحله تنظیم صورت وضعیت موقت كارها:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حسابهای دریافتنی کارفرما

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره1

3000000

 

صورت وضعیت های تایید نشده

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره1

 

3000000

 

 

1.2)ثبت مرحله تنظیم صورت وضعیت موقت كارها :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حسلبهای دریافتنی کارفرما

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره2

7000000

 

صورت وضعیت های تایید شده

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره2

 

7000000

 

 

2)پرداخت وجه صورت وضعیت کارها :

کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سندی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند. کسور قانونی به عهده پیمانکار است که به وسیله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذیربط واریز میشود.

کسورات هر صورت وضعیت:

الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است

ب - ۱۰٪بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار

ج - اقساط پیش پرداخت

د - ۵٪  پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم

ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.

 

2.1)ثبت مرحله پرداخت وجه صورت وضعیت كارها:

کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت ها و کسرکسورات طبق قانون یا قرارداد ،خالص آنرا حداکثر تا ده روز به پیمانکار پرداخت میکند .

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

دریافت وجه صورت وضعیت شماره 1

1902000

 

حسابهای دریافتنی سپرده حسن انجام کار

10%سپرده حسن انجام کار

300000

 

پیش دریافت

20%استهلاک پیش دریافت

600000

 

پیش پرداخت مالیات

5%مالیات

150000

 

پیمان در دست اجرا هزینه بیمه

6/1%بیمه سهم پیمانکار

48000

 

حسابهای دریافتنی کارفرما

مبلغ صورت وضعیت شماره 1

 

3000000

 
 

2.2)ثبت مرحله پرداخت وجه صورت وضعیت كارها :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

دریافت وجه صورت وضعیت شماره 2

4438000

 

حسابعای دریافتنی سپرده حسن انجام کار

10%سپرده حسن انجام کار

700000

 

پیش دریافت

20% استهلاک پیش دریافت

1400000

 

پیش پرداخت مالیات

5% مالیات

350000

 

پیمان در دست اجرا هزینه بیمه

6/1%بیمه سهم پیمانکار

112000

 

حسابهای دریافتنی کارفرما

مبلغ صورت وضعیت شماره2

 

7000000

 

 

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

نرم افزار حسابداری باتیز ، افزایش مالیات بیش از ح

چهارشنبه 29 دی 1395

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

این روزها که بحث مالیات داغ شده است و دولت می خواه

دوشنبه 27 دی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 27 دی 1395

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌

ﺳﻪشنبه 21 دی 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس ، اولین

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس به

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

مجلس برای ایجاد شفافیت، دولت را مکلف کرد دریافت ها

شنبه 11 دی 1395

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفت برجام

دوشنبه 6 دی 1395

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفته است

شنبه 4 دی 1395

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

معاون وزیر راه و شهرسازی : بودجه ساماندهی حاشیه‌ ن

دوشنبه 29 آذر 1395

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

معامله‌گران بورس تهران در حالی که در روزهای گذشته

دوشنبه 29 آذر 1395

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

نشست حقوقی و تخصصی اعتبار سند رسمی در معاملات سند

دوشنبه 29 آذر 1395

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

رییس و مقام ارشد اجرایی اگزیم بانک* اندونزی از آغ

دوشنبه 29 آذر 1395

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

میزان انهدام کالای قاچاق در هفت‌ماهه سال 1395 معاد

یکشنبه 28 آذر 1395

سایر مقالات

تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
مقایسه فرضیه های مختلف حسابداری
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - مقایسه فرضیه های م....
نبود تئوری‌های کامل و نقش تناقض‌ها
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
حسابداری مدیریت اثربخش و ضرورت دستیابی به اطلاعات قابل اتکا
نرم افزار حسابداری می تواند اطلاعات مورد نیاز حساب....
خلاصه مبانی فرضیه‌ی بی‌اثری
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - خلاصه مبانی فرضیه‌....
حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی
گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری ق....