حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه

حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم شرکت ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه
 حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه
-

مراحل ایجاد کارگاه وتخصیص تنخواه گردان به کارگاه و مخارج اجرای طرح  (بوسیله کارگاه و بوسیله دفتر مرکزی)

 

1)   ایجادكارگاه

2)   تخصیص تنخواه گردان به كارگاه

3)   مخارج اجراي طرح بوسیله كارگاه

4)   مخارج اجراي طرح توسط دفترمركزي

 

 1)ثبت هزینه های مربوط به ایجادكارگاه :

هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. این هزینه ها در قالب حسابی به نام پیمان در دست اجرا گنجانده میشوند. بنابراین در نرم افزار حسابداری باید سند حسابداری زیر ثبت شود.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

هزینه های تاسیس کارگاه

560000

 

بانک

هزینه های تاسیس کارگاه

 

560000

 

 

2)ثبت مربوط به تخصیص تنخواه به كارگاه :

جهت انجام هزینه ها مبلغی به عنوان تنخواه گردان کارگاه به ان اختصاص داده میشود. برای تخصیص این مبلغ سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری ثبت می شود. اگر لازم باشد که نامه ای صادر شود این نامه هم در نرم افزار اتوماسیون اداری شرکت ثبت می شود.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

تنخواه گردان کارگاه

تخصیص تخواه گردان به کارگاه

4000000

 

بانک

تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

 

4000000

 

 

3)مخارج اجراي طرح بوسیله كارگاه

1_3)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه :

پس از تاسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بنابراین در نرم افزار حسابداری شرکت باید سند حسابداری به صورت زیر ثبت گردد.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

کارمزد ضمانت نامه حسن انجام کار

3000000

 

انبار کارگاه

بابت انبار

100000

 

اثاثه

بابت اثاثه

400000

 

تنخواه گردان کارگاه

پرداخت مخارج اجرای طرح

 

3500000

 

 

2_3) ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

وجوه دریافتی از کارگاه بابت تصفیه تنخواه گردان

800000

 

تنخواه گردان کارگاه

وجوه دریافتی از کارگاه بابت تصفیه تنخواه گردان

 

800000

 
 

3_3)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه :

در صورت نیاز تنخواه گردان کارگاه تجدید می شود. و سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری ثبت می شود.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

تنخواه گردان کارگاه

حواله ارسالی به کارگاه بابت تجدید تنخواه گردان

3200000

 

بانک

حواله ارسالی به کارگاه بابت تجدید تنخواه گردان

 

3200000

 

 

4)مخارج اجراي طرح توسط دفترمركزي

1 _4)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله دفتر :

مخارج اجرای طرح در طول دوره  ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. بنابراین سند حسابداری آن به شکل زیر خواهد بود

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

 

950000

 

استهلاک انباشته ماشین الات

 

 

950000

 

 

2_4)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله دفتر:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

هزینه های سربار و استهلاک ماشین الات پیمان

1800000

 

هزینه های مشترک بین پیمان ها

هزینه های سربار و استهلاک ماشین الات پیمان

 

1800000

 

 

در موسسات پیمانكاري بر خلاف سایر موسسات تولیدی مبلغ قرارداد در خاتمه پیمان پرداخت نميشود . معمولا دستگاه نظارت در فواصل معیني از کارهای انجام شده صورت وضعیت تهیه و بر طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد وجه ان بوسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود. البته تمام این مسائل به صورت نامه های اداری رسمی بین کارفرما و پیمانکار انجام می شود که برای ثبت آنها باید در نرم افزار اتوماسیون اداری آنها را ثبت نمود تا تاریخچه آنها نگهداری گردد. مثلا پیمانکار برای دریافت وجه پیمانکاری خود یک نامه صادره در نرم افزار اتوماسیون اداری خود ثبت می کند.

1)تنظیم صورت وضعیت موقت كارها

2)پرداخت وجه صورت وضعیت كارها

 

1)تنظیم صورت وضعیت موقت کارها :

دستگاه نظارت معمولا در فواصل زمانی معین با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی عملیات صورت وضعیت کارهای تهیه شده توسط پیمانکار را بر اساس نرخ های پیمان تایید و تسلیم کارفرما می کند.

 

1.1)ثبت مرحله تنظیم صورت وضعیت موقت كارها:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حسابهای دریافتنی کارفرما

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره1

3000000

 

صورت وضعیت های تایید نشده

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره1

 

3000000

 

 

1.2)ثبت مرحله تنظیم صورت وضعیت موقت كارها :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حسلبهای دریافتنی کارفرما

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره2

7000000

 

صورت وضعیت های تایید شده

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره2

 

7000000

 

 

2)پرداخت وجه صورت وضعیت کارها :

کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سندی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند. کسور قانونی به عهده پیمانکار است که به وسیله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذیربط واریز میشود.

کسورات هر صورت وضعیت:

الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است

ب - ۱۰٪بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار

ج - اقساط پیش پرداخت

د - ۵٪  پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم

ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.

 

2.1)ثبت مرحله پرداخت وجه صورت وضعیت كارها:

کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت ها و کسرکسورات طبق قانون یا قرارداد ،خالص آنرا حداکثر تا ده روز به پیمانکار پرداخت میکند .

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

دریافت وجه صورت وضعیت شماره 1

1902000

 

حسابهای دریافتنی سپرده حسن انجام کار

10%سپرده حسن انجام کار

300000

 

پیش دریافت

20%استهلاک پیش دریافت

600000

 

پیش پرداخت مالیات

5%مالیات

150000

 

پیمان در دست اجرا هزینه بیمه

6/1%بیمه سهم پیمانکار

48000

 

حسابهای دریافتنی کارفرما

مبلغ صورت وضعیت شماره 1

 

3000000

 
 

2.2)ثبت مرحله پرداخت وجه صورت وضعیت كارها :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

دریافت وجه صورت وضعیت شماره 2

4438000

 

حسابعای دریافتنی سپرده حسن انجام کار

10%سپرده حسن انجام کار

700000

 

پیش دریافت

20% استهلاک پیش دریافت

1400000

 

پیش پرداخت مالیات

5% مالیات

350000

 

پیمان در دست اجرا هزینه بیمه

6/1%بیمه سهم پیمانکار

112000

 

حسابهای دریافتنی کارفرما

مبلغ صورت وضعیت شماره2

 

7000000

 

 

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

تعاریف مربوط به سوآپ مالی و نقدینگی

تعاریف مربوط به سوآپ مالی و نقدینگی

در این مقاله کوتاه دو مفهوم از مفاهیم حسابداری و ا

شنبه 18 آذر 1396

تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد

تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد

ارگس- معاون وزیر ارتباطات از تصویب سرویس اینترنت ن

دوشنبه 2 مرداد 1396

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیمه شخص ثالث

حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیمه شخص ثالث

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1395

تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مصرف  خنده سازمان مالیاتی، نگاه نگران مردم

تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مصرف خنده سازمان مالیاتی، نگاه نگران مردم

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1395

افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم

افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1395

واتس‌اپ و روش رقابتی جدید

واتس‌اپ و روش رقابتی جدید

نرم افزار ارگس - واتس‌اپ ویژگی جدیدی شبیه استوری د

چهارشنبه 4 اسفند 1395

برنامه نویسی دولت برای دولت

برنامه نویسی دولت برای دولت

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ گفت: این ت

یکشنبه 1 اسفند 1395

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها

تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها

گروه نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از سایت های خ

ﺳﻪشنبه 26 بهمن 1395

خبرهای اقتصادی و حسابداری جدید 3

خبرهای اقتصادی و حسابداری جدید 3

نرم افزار حسابداری باتیز ، مدیر عامل انجمن صادرات

پنجشنبه 21 بهمن 1395

30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها به شهرکهای صنعتی تعلق گرفت

30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها به شهرکهای صنعتی تعلق گرفت

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 18 بهمن 1395

 3 روز بارش مستمر در ایران ولی بارش ها هنوز منفی

3 روز بارش مستمر در ایران ولی بارش ها هنوز منفی

با وجود 3 روز بارش مستمر در اقصی نقاط کشور، در تما

دوشنبه 11 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

رکورد جدید علی‌بابا در فروش

رکورد جدید علی‌بابا در فروش

ارگس – شرکت علی‌بابا با افزایش ۵۴ درصدی در فروش و

شنبه 9 بهمن 1395

 رشد مخارج مصرفی در کدام دولت منفی شد

رشد مخارج مصرفی در کدام دولت منفی شد

نرم افزار حسابداری - نمودار رشد مخارج مصرفی دولت ه

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

سایر مقالات

تخفیفات و برگشت از خرید و نحوۀ ثبت حسابداری آن
اتوماسیون اداری قلم ارگس - ثبت سند حسابداری در ن....
حسابداری پیمانکاری - قسمت اول - آشنایی
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - حسابداری پیمانکاری....
استانداردهای حسابداری بین المللی
در اجرای استانداردهای حسابداری بین المللی موارد و ....
استفاده بهینه از نرم افزار حسابداری
استفاده از نرم افزار حسابداری هم مانند سایر ابزاره....
تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
خزانه داری در نرم افزار حسابداری یکپارچه
یکی از زیر سیستم های نرم افزار حسابداری یکپارچه با....