حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه

حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم شرکت ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه
 حسابداری پیمانکاری-قسمت 4-مراحل ایجاد کارگاه
-

مراحل ایجاد کارگاه وتخصیص تنخواه گردان به کارگاه و مخارج اجرای طرح  (بوسیله کارگاه و بوسیله دفتر مرکزی)

 

1)   ایجادكارگاه

2)   تخصیص تنخواه گردان به كارگاه

3)   مخارج اجراي طرح بوسیله كارگاه

4)   مخارج اجراي طرح توسط دفترمركزي

 

 1)ثبت هزینه های مربوط به ایجادكارگاه :

هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. این هزینه ها در قالب حسابی به نام پیمان در دست اجرا گنجانده میشوند. بنابراین در نرم افزار حسابداری باید سند حسابداری زیر ثبت شود.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

هزینه های تاسیس کارگاه

560000

 

بانک

هزینه های تاسیس کارگاه

 

560000

 

 

2)ثبت مربوط به تخصیص تنخواه به كارگاه :

جهت انجام هزینه ها مبلغی به عنوان تنخواه گردان کارگاه به ان اختصاص داده میشود. برای تخصیص این مبلغ سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری ثبت می شود. اگر لازم باشد که نامه ای صادر شود این نامه هم در نرم افزار اتوماسیون اداری شرکت ثبت می شود.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

تنخواه گردان کارگاه

تخصیص تخواه گردان به کارگاه

4000000

 

بانک

تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

 

4000000

 

 

3)مخارج اجراي طرح بوسیله كارگاه

1_3)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه :

پس از تاسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بنابراین در نرم افزار حسابداری شرکت باید سند حسابداری به صورت زیر ثبت گردد.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

کارمزد ضمانت نامه حسن انجام کار

3000000

 

انبار کارگاه

بابت انبار

100000

 

اثاثه

بابت اثاثه

400000

 

تنخواه گردان کارگاه

پرداخت مخارج اجرای طرح

 

3500000

 

 

2_3) ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

وجوه دریافتی از کارگاه بابت تصفیه تنخواه گردان

800000

 

تنخواه گردان کارگاه

وجوه دریافتی از کارگاه بابت تصفیه تنخواه گردان

 

800000

 
 

3_3)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه :

در صورت نیاز تنخواه گردان کارگاه تجدید می شود. و سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری ثبت می شود.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

تنخواه گردان کارگاه

حواله ارسالی به کارگاه بابت تجدید تنخواه گردان

3200000

 

بانک

حواله ارسالی به کارگاه بابت تجدید تنخواه گردان

 

3200000

 

 

4)مخارج اجراي طرح توسط دفترمركزي

1 _4)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله دفتر :

مخارج اجرای طرح در طول دوره  ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. بنابراین سند حسابداری آن به شکل زیر خواهد بود

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

 

950000

 

استهلاک انباشته ماشین الات

 

 

950000

 

 

2_4)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله دفتر:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

هزینه های سربار و استهلاک ماشین الات پیمان

1800000

 

هزینه های مشترک بین پیمان ها

هزینه های سربار و استهلاک ماشین الات پیمان

 

1800000

 

 

در موسسات پیمانكاري بر خلاف سایر موسسات تولیدی مبلغ قرارداد در خاتمه پیمان پرداخت نميشود . معمولا دستگاه نظارت در فواصل معیني از کارهای انجام شده صورت وضعیت تهیه و بر طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد وجه ان بوسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود. البته تمام این مسائل به صورت نامه های اداری رسمی بین کارفرما و پیمانکار انجام می شود که برای ثبت آنها باید در نرم افزار اتوماسیون اداری آنها را ثبت نمود تا تاریخچه آنها نگهداری گردد. مثلا پیمانکار برای دریافت وجه پیمانکاری خود یک نامه صادره در نرم افزار اتوماسیون اداری خود ثبت می کند.

1)تنظیم صورت وضعیت موقت كارها

2)پرداخت وجه صورت وضعیت كارها

 

1)تنظیم صورت وضعیت موقت کارها :

دستگاه نظارت معمولا در فواصل زمانی معین با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی عملیات صورت وضعیت کارهای تهیه شده توسط پیمانکار را بر اساس نرخ های پیمان تایید و تسلیم کارفرما می کند.

 

1.1)ثبت مرحله تنظیم صورت وضعیت موقت كارها:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حسابهای دریافتنی کارفرما

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره1

3000000

 

صورت وضعیت های تایید نشده

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره1

 

3000000

 

 

1.2)ثبت مرحله تنظیم صورت وضعیت موقت كارها :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حسلبهای دریافتنی کارفرما

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره2

7000000

 

صورت وضعیت های تایید شده

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره2

 

7000000

 

 

2)پرداخت وجه صورت وضعیت کارها :

کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سندی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند. کسور قانونی به عهده پیمانکار است که به وسیله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذیربط واریز میشود.

کسورات هر صورت وضعیت:

الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است

ب - ۱۰٪بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار

ج - اقساط پیش پرداخت

د - ۵٪  پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم

ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.

 

2.1)ثبت مرحله پرداخت وجه صورت وضعیت كارها:

کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت ها و کسرکسورات طبق قانون یا قرارداد ،خالص آنرا حداکثر تا ده روز به پیمانکار پرداخت میکند .

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

دریافت وجه صورت وضعیت شماره 1

1902000

 

حسابهای دریافتنی سپرده حسن انجام کار

10%سپرده حسن انجام کار

300000

 

پیش دریافت

20%استهلاک پیش دریافت

600000

 

پیش پرداخت مالیات

5%مالیات

150000

 

پیمان در دست اجرا هزینه بیمه

6/1%بیمه سهم پیمانکار

48000

 

حسابهای دریافتنی کارفرما

مبلغ صورت وضعیت شماره 1

 

3000000

 
 

2.2)ثبت مرحله پرداخت وجه صورت وضعیت كارها :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

دریافت وجه صورت وضعیت شماره 2

4438000

 

حسابعای دریافتنی سپرده حسن انجام کار

10%سپرده حسن انجام کار

700000

 

پیش دریافت

20% استهلاک پیش دریافت

1400000

 

پیش پرداخت مالیات

5% مالیات

350000

 

پیمان در دست اجرا هزینه بیمه

6/1%بیمه سهم پیمانکار

112000

 

حسابهای دریافتنی کارفرما

مبلغ صورت وضعیت شماره2

 

7000000

 

 

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت

جمعه 8 بهمن 1395

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا

پنجشنبه 7 بهمن 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

شنبه 20 آذر 1395

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

یکشنبه 14 آذر 1395

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

گروه نرم افزار حسابداری - ، آشنایی با استاندارده

یکشنبه 14 آذر 1395

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 17 آبان 1395

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ، ۳۰ چیز که هرگز ن

یکشنبه 16 آبان 1395

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - در زمان ترک کارتان

شنبه 15 آبان 1395

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - این حساب‌ها مشکوک

شنبه 8 آبان 1395

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

شنبه 8 آبان 1395

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

جمعه 7 آبان 1395

سایر مقالات

کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی
اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض ت....
بهترین نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابداری را باید با توجه به معیار....
اصلاح نظام حسابداری در حال انجام است
گروه حسابداری ارگس - معاون نظارت مالی و خزانه داری....
8 عادت مدیران مالی و حسابداری خیلی موفق
اتوماسیون اداری قلم محصول شرکت ارگس در مقاله زیر ....
حسابداری پیمانکاری-قسمت 2-مناقصه و انتخاب پیمانکار
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
فرایند بستن قراردادها در حسابداری
فرآیند بستن قرارداد ها در حسابداری کاری پیچیده و د....