حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی

حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم شرکت ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی
حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی
-

مراحل تحویل موقت و قطعی:

پیمانکار پس ازآنکه حداقل 97 % عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر اسناد و مدارک پیمان انجام داد در صورتیکه باقیمانده کار یا کارهای انجام شده دارای نقایص اساسی نباشد ، باثبت یک نامه صادره در نرم افزار اتوماسیون اداری ، ازطریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و مراحل زیر برای تحویل موقت انجام میشود:

  • تحویل موقت:
  1. برچیدن كارگاه
  2. ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
  3. ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
  4. تعین سود پیمان و بهاي تمام شده دارائي تكمیل شده
  5. استرداد نصف سپرده حسن انجام كار

                        

1)برچیدن کارگاه:

هزینه برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد. ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری به صورت زیر خواهد بود.

ثبت سند حسابداری مرحله برچیدن كارگاه :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

بابت بر چیدن کارگاه

800000

 

بانک

بابت برچیدن کارگاه

 

800000

 
 

2)ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات :

درصورت بدهکار نبودن پیمانکار یا کمتر بودن جمع بدهی او از نصف کسور سپرده حسن انجام کار،ضمانت نامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت آزاد می شود. و در نرم افزار حسابداری سند حسابداری زیر ثبت می شود.

ثبت سند حسابداری مرحله ابطال ضمانت نامه حسن انجام تعهدا ت:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي ضمانتنامه حسن انجام

ثبت ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

 

500000

 

 

حساب انتظامي ضمانتنامه حسن انجام

 

ثبت ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

 

 

500000

 

ثبت سند حسابداری ابطال وثیقه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي وثیقه ضمانتنامه حسن انجام

ثبت ابطال وثیقه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

540000

 

حساب انتظامي وثیقه ضمانتنامه حسن انجام

ثبت ابطال وثیقه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

 

540000

 

ثبت سند حسابداری واریز نقدي ضمانتنامه حسن انجام تعهدات:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

 

 

بانک

ثبت واریز نقدی ضمانتنامه حسن انجام

50000

 

سپرده نقدی ضمانتنامه حسن انجام

ثبت واریز نقدی ضمانتنامه حسن انجام

 

50000

 
 

صورت وضعیت قطعی و صورتحساب قطعی پیمان:

الف) تهیه صورت وضعیت قطعی:

به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد. لازم به ذکر است که کلیه نامه نگاری های صورت گرفته باید در نرم افزار اتوماسیون اداری ثبت شود تا در صورت لزوم به آن مراجعه گردد.

ب) تهیه صورت حساب قطعی پیمان: 

صورتحساب قطعی پیمان بر اساس صورت وضعیت قطعی تهیه می شود و مبلغ آن شامل مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبالغی است که بر اساس قرارداد و اسناد و مدارک پیوست به آن به مبلغ مزبور اضافه یا از آن کسر شده است.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود. بنابراین اسناد حسابداری به این صورت در نرم افزار حسابداری ثبت می گردد.

 

3) ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت:

ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان  معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل می یابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.

3.1)ثبت سند حسابداری ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامی ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

2000000

 

حساب انتظامي ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

 

2000000

 

3.2) ثبت سند حسابداری ابطال وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت ابطال وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت

 

2160000

 

حساب انتظامي وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت ابطال وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت

 

2160000

 

3.3) ثبت سند حسابداری واریز نقدي ضمانتنامه پیش پرداخت:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

ثبت واریزي نقدي ضمانتنامه پیش پرداخت

200000

 

سپرده نقدي ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت واریزي نقدي ضمانتنامه پیش پرداخت

 

200000

 

 

4)تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده :

سود و زیان در دفاتر پیمانکار و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده در دفاتر کارفرما محاسبه وتعیین  می شود. و سندهای حسابداری زیر در نرم افزار حسابداری هر یک ثبت می گردد.                                                                 

ثبت سند حسابداری مرحله تعین سود پیمان و بهاي تمام شده دارایي تكمیل شده :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

صورت وضعیت های تایید شده

 

ثبت بابت سود پیمان

10000000

 

پیمان در دست اجرا

ثبت بابت سود پیمان

 

6855000

سود پیمان

ثبت بابت سود پیمان

 

3145000

  
                                        

5) استرداد نصف سپرده حسن انجام کار:

چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس  از تصویب صورت مجلس تحویل موقت از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.هزینه بهره برداری و نگهداری موضوع پیمان دردوره تضمین به عهده کارفرما است .

ثبت استرداد نصف سپرده حسن انجام کار:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام كار

500000

 

حسابهاي دریافتني سپرده حسن انجام كار

دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام كار

 

500000

 

 

  • تحویل قطعی:        

دریافت نصف دیگر وجه سپرده حسن انجام كار:

در این مرحله نصف دیگر سپرده حسن انجام کار پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی و در صورت نداشتن عیب و نقص پیمان از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود. و سند حسابداری زیر در نرم افزار حسابداری ثبت می گردد.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

دریافت نصف دیگر وجه سپرده حسن انجام كار

500000

 

حسابهاي دریافتني سپرده حسن انجام كار

دریافت نصف دیگر وجه سپرده حسن انجام كار

 

500000

 

 

در هر کدام از مراحل بالا که نیاز به نامه نگاری بین پیمانکار و کارفرما باشد باید نامه های اداری وارده و صادره در نرم افزار اتوماسیون اداری ثبت و ضبط گردد.

 

منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس

این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت

جمعه 8 بهمن 1395

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا

پنجشنبه 7 بهمن 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

شنبه 20 آذر 1395

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

یکشنبه 14 آذر 1395

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

گروه نرم افزار حسابداری - ، آشنایی با استاندارده

یکشنبه 14 آذر 1395

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 17 آبان 1395

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ، ۳۰ چیز که هرگز ن

یکشنبه 16 آبان 1395

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - در زمان ترک کارتان

شنبه 15 آبان 1395

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - این حساب‌ها مشکوک

شنبه 8 آبان 1395

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

شنبه 8 آبان 1395

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

جمعه 7 آبان 1395

سایر مقالات

حسابداری ابزاری برای نظارت بر فرایند اجرای قرارداد
قبلا گفتیم که حسابداری می تواند ابزاری برای بستن ق....
عامل گذاری حواله انبار در نرم افزار حسابداری باتیز
در نرم افزار حسابداری باتیز در قسمت حسابداری انبار....
فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فیلم آموزش استاندا....
کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی
اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض ت....
مدیریت بحران یا بحران مدیریت؟
بحران مدیریتی در کشور اگر جدی گرفته نشده و برای آن....
رویدادهای مالی و تاثیر آن بر معادله حسابداری 3
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....