حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی

حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم شرکت ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی
حسابداری پیمانکاری-قسمت 5-مراحل تحویل موقت و قطعی
-

مراحل تحویل موقت و قطعی:

پیمانکار پس ازآنکه حداقل 97 % عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر اسناد و مدارک پیمان انجام داد در صورتیکه باقیمانده کار یا کارهای انجام شده دارای نقایص اساسی نباشد ، باثبت یک نامه صادره در نرم افزار اتوماسیون اداری ، ازطریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و مراحل زیر برای تحویل موقت انجام میشود:

  • تحویل موقت:
  1. برچیدن كارگاه
  2. ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
  3. ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
  4. تعین سود پیمان و بهاي تمام شده دارائي تكمیل شده
  5. استرداد نصف سپرده حسن انجام كار

                        

1)برچیدن کارگاه:

هزینه برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد. ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری به صورت زیر خواهد بود.

ثبت سند حسابداری مرحله برچیدن كارگاه :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

بابت بر چیدن کارگاه

800000

 

بانک

بابت برچیدن کارگاه

 

800000

 
 

2)ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات :

درصورت بدهکار نبودن پیمانکار یا کمتر بودن جمع بدهی او از نصف کسور سپرده حسن انجام کار،ضمانت نامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت آزاد می شود. و در نرم افزار حسابداری سند حسابداری زیر ثبت می شود.

ثبت سند حسابداری مرحله ابطال ضمانت نامه حسن انجام تعهدا ت:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي ضمانتنامه حسن انجام

ثبت ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

 

500000

 

 

حساب انتظامي ضمانتنامه حسن انجام

 

ثبت ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

 

 

500000

 

ثبت سند حسابداری ابطال وثیقه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي وثیقه ضمانتنامه حسن انجام

ثبت ابطال وثیقه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

540000

 

حساب انتظامي وثیقه ضمانتنامه حسن انجام

ثبت ابطال وثیقه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

 

540000

 

ثبت سند حسابداری واریز نقدي ضمانتنامه حسن انجام تعهدات:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

 

 

بانک

ثبت واریز نقدی ضمانتنامه حسن انجام

50000

 

سپرده نقدی ضمانتنامه حسن انجام

ثبت واریز نقدی ضمانتنامه حسن انجام

 

50000

 
 

صورت وضعیت قطعی و صورتحساب قطعی پیمان:

الف) تهیه صورت وضعیت قطعی:

به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد. لازم به ذکر است که کلیه نامه نگاری های صورت گرفته باید در نرم افزار اتوماسیون اداری ثبت شود تا در صورت لزوم به آن مراجعه گردد.

ب) تهیه صورت حساب قطعی پیمان: 

صورتحساب قطعی پیمان بر اساس صورت وضعیت قطعی تهیه می شود و مبلغ آن شامل مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبالغی است که بر اساس قرارداد و اسناد و مدارک پیوست به آن به مبلغ مزبور اضافه یا از آن کسر شده است.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود. بنابراین اسناد حسابداری به این صورت در نرم افزار حسابداری ثبت می گردد.

 

3) ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت:

ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان  معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل می یابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.

3.1)ثبت سند حسابداری ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامی ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

2000000

 

حساب انتظامي ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

 

2000000

 

3.2) ثبت سند حسابداری ابطال وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت ابطال وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت

 

2160000

 

حساب انتظامي وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت ابطال وثیقه ضمانتنامه پیش پرداخت

 

2160000

 

3.3) ثبت سند حسابداری واریز نقدي ضمانتنامه پیش پرداخت:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

ثبت واریزي نقدي ضمانتنامه پیش پرداخت

200000

 

سپرده نقدي ضمانتنامه پیش پرداخت

ثبت واریزي نقدي ضمانتنامه پیش پرداخت

 

200000

 

 

4)تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده :

سود و زیان در دفاتر پیمانکار و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده در دفاتر کارفرما محاسبه وتعیین  می شود. و سندهای حسابداری زیر در نرم افزار حسابداری هر یک ثبت می گردد.                                                                 

ثبت سند حسابداری مرحله تعین سود پیمان و بهاي تمام شده دارایي تكمیل شده :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

صورت وضعیت های تایید شده

 

ثبت بابت سود پیمان

10000000

 

پیمان در دست اجرا

ثبت بابت سود پیمان

 

6855000

سود پیمان

ثبت بابت سود پیمان

 

3145000

  
                                        

5) استرداد نصف سپرده حسن انجام کار:

چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس  از تصویب صورت مجلس تحویل موقت از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.هزینه بهره برداری و نگهداری موضوع پیمان دردوره تضمین به عهده کارفرما است .

ثبت استرداد نصف سپرده حسن انجام کار:

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام كار

500000

 

حسابهاي دریافتني سپرده حسن انجام كار

دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام كار

 

500000

 

 

  • تحویل قطعی:        

دریافت نصف دیگر وجه سپرده حسن انجام كار:

در این مرحله نصف دیگر سپرده حسن انجام کار پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی و در صورت نداشتن عیب و نقص پیمان از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود. و سند حسابداری زیر در نرم افزار حسابداری ثبت می گردد.

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک

دریافت نصف دیگر وجه سپرده حسن انجام كار

500000

 

حسابهاي دریافتني سپرده حسن انجام كار

دریافت نصف دیگر وجه سپرده حسن انجام كار

 

500000

 

 

در هر کدام از مراحل بالا که نیاز به نامه نگاری بین پیمانکار و کارفرما باشد باید نامه های اداری وارده و صادره در نرم افزار اتوماسیون اداری ثبت و ضبط گردد.

 

منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس

این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

نرم افزار حسابداری باتیز ، افزایش مالیات بیش از ح

چهارشنبه 29 دی 1395

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

این روزها که بحث مالیات داغ شده است و دولت می خواه

دوشنبه 27 دی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

آغاز فرآیند اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 27 دی 1395

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌

ﺳﻪشنبه 21 دی 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس ، اولین

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس به

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

مجلس برای ایجاد شفافیت، دولت را مکلف کرد دریافت ها

شنبه 11 دی 1395

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفت برجام

دوشنبه 6 دی 1395

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفته است

شنبه 4 دی 1395

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

معاون وزیر راه و شهرسازی : بودجه ساماندهی حاشیه‌ ن

دوشنبه 29 آذر 1395

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

معامله‌گران بورس تهران در حالی که در روزهای گذشته

دوشنبه 29 آذر 1395

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

نشست حقوقی و تخصصی اعتبار سند رسمی در معاملات سند

دوشنبه 29 آذر 1395

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

همکاری مستقیم بانکی با ایران بزودی آغاز می شود

رییس و مقام ارشد اجرایی اگزیم بانک* اندونزی از آغ

دوشنبه 29 آذر 1395

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

قاچاق کالا درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد

میزان انهدام کالای قاچاق در هفت‌ماهه سال 1395 معاد

یکشنبه 28 آذر 1395

سایر مقالات

فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فیلم آموزش استاندا....
حسابداری ابزاری برای نظارت بر فرایند اجرای قرارداد
قبلا گفتیم که حسابداری می تواند ابزاری برای بستن ق....
حسابداری پیمانکاری-قسمت7-روشها مختلف شناسایی درامد
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
بهترین نرم افزار حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
 نکات مهم در استخدام کارکنان
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
نبود تئوری‌های کامل و نقش تناقض‌ها
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....