حسابداری پیمانکاری-قسمت 6-ثبت های دفاتر کارفرما

حسابداری پیمانکاری-قسمت 6-ثبت های دفاتر کارفرما

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 6-ثبت های دفاتر کارفرما در نرم افزار حسابداری
حسابداری پیمانکاری-قسمت 6-ثبت های دفاتر کارفرما
-

ثبت های دفاتر کارفرما در حسابداری پیمانکاری:

علاوه بر ثبت هایی که بابت حسابداری پیمانکاری در دفاتر پیمانکار زده می شود این ثبت ها نیز در نرم افزار حسابداری کارفرما زده می شود:

 

1)ثبت مرحله مطالعات مقدماتی طرح:

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

هزینه مطالعاتي طرح

پرداخت بابت مطالعات مقدماتي طرح

 

1200000

 

 

بانك

پرداخت بابت مطالعات مقدماتي طرح

 

1200000

 

 

2)ثبت مطالعات تفصیلی طرح:

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

هزینه مطالعاتي طرح

پرداخت بابت مطالعات تفصیلي طرح

 

15000000

 

 

بانك

پرداخت بابت مطالعات تفصیلي طرح

 

15000000

 

 

3)مرحله اجرای طرح:

 

الف)ارجاع کار به پیمانکار: بعد از نامه نگاری های متعدد برای ارجاع کار به پیمانکار و ثبت تمامی اسناد و مدارک در نرم افزار اتوماسیون اداری نوبت به ثبت اسناد حسابداری می رید.

الف.1) ثبت سند حسابداری برای مرحله دعوت از پیمانكار براي اجراي طرح در نرم افزار حسابداری به صورت زیر است :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

هزینه مطالعات طرح

پرداخت بابت درج اگهي

90000

 

 

بانك

پرداخت بابت درج اگهي

 

 

90000

 

 

الف.2)ثبت سند حسابداری در مرحله فروش یا توزیع اسناد و مدارك  :

در اینجا سند حسابداری در نرم افزار حسابداری ثبت نمی شود.

الف.3)ثبت سند حسابداری در مرحله شركت در مناقصه در نرم افزار حسابداری  :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي ضمانتنامه شركت در مناقصه

ثبت ضمانت دریافتي ازشركت )اكس(

 

500000

 

 

طرف حساب انتظامي ضمانتنامه شركت در مناقصه

ثبت ضمانت دریافتي ازشركت )اكس(

 

 

500000

 

الف.4)ثبت سند حسابداری در مرحله انتخاب پیمانكار :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

انتقال هزینه شركت در مناقصه به حساب پیمان در جریان

55000

 

 

هزینه شركت در مناقصه

انتقال هزینه شركت در مناقصه به حساب پیمان در جریان

 

55000

 

 

ب)انعقاد قرارداد با پیمانکار:

ب.1)ثبت مرحله گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات:

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي ضمانتنامه انجام تعهدات

ثبت ضمانتنامه انجام تعهدات دریافتي از شركت آلفا

500000

 

طرف حساب انتظامي ضمانتنامه انجام تعهدات

ثبت ضمانتنامه انجام تعهدات دریافتي از شركت آلفا

 

500000

 

ب.2)ثبت مربوط به تنظیم قرارداد پیمانكاري :

ثبتي ندارد.

ب.3)ثبت مربوط به ابطال ضمانتنامه شركت در مناقصه :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي ضمانتنامه شركت در مناقصه

ثبت ابطال ضمانتنامه شركت در مناقصه شركت )اکس(

500000

 

حساب انتظامي ضمانتنامه شركت در مناقصه

ثبت ابطال ضمانتنامه شركت در مناقصه شركت )اکس(

 

500000

 

ب.4)ثبت مربوط به تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي ضمانتنامه پیش پرداخت

 

ثبت ضمانتنامه پیش پرداخت شركت ) اکس(

2000000

 

طرف حساب انتظامي ضمانتنامه پیش پرداخت

 

ثبت ضمانتنامه پیش پرداخت شركت ) اکس(

 

2000000

                                          

ب.5)ثبت مربوط به تائیدیه پیش پرداخت :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

پیش پرداخت

 

ثبت بابت پیش پرداخت پیمان

2000000

 

بانك

 

ثبت بابت پیش پرداخت پیمان

 

2000000

 

پ)عملیات اجرایی:

پ.1)ثبت مربوط به ایجاد كارگاه :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

دارایي در جریان ساخت

ثبت پرداخت بابت نظارت بر اجراي طرح به ناظر

900000

 

 

بانك

ثبت پرداخت بابت نظارت بر اجراي طرح به ناظر

 

900000

 

 

پ.2)ثبت مربوط به تخصیص تنخواه به كارگاه :

ثبتي ندارد.

پ.3)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله كارگاه :

ثبتي ندارد.

پ.4)ثبت مربوط به مخارج اجراي طرح به وسیله دفتر:

ثبتي ندارد.

 

ت)تنظیم و پرداخت صورت وضعیت ها:

ت.1)ثبت مرحله تنظیم صورت وضعیت موقت كارها :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

دارائي در جریان ساخت

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره 1 شركت ) اكس (

3000000

 

حساب هاي پرداختني پیمانكار

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره 1 شركت ) اكس (

 

3000000

ت.1)ثبت مرحله تنظیم صورت وضعیت موقت كارها :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

دارائي در جریان ساخت

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 شركت ) اكس (

7000000

 

حساب هاي پرداختني پیمانكار

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره 2 شركت ) اكس (

 

7000000

 

ت.2)ثبت مرحله پرداخت وجه صورت وضعیت كارها :

عنوان ثبت

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب هاي پرداختني پیمانكار

مبلغ صورت وضعیت شماره 1

3000000

 

دارائي در جریان تكمیل

مبلغ صورت وضعیت شماره 1

150000

 

حساب هاي پرداختني سپرده حسن انجام كار

10%سپرده حسن انجام

 

300000

پیش پرداخت

20%استهلاك پیش دریافت

 

600000

وزارت دارائي

5%مالیات

 

150000

سازمان تامین اجتماعي

5%بیمه سهم كارفرما، 1.6%بیمه سهم پیمانکار

 

198000

بانك

پرداخت وجه صورت وضعیت شماره 1

 

1902000

 

ت 2( ثبت مرحله پرداخت وجه صورت وضعیت كار ها:

ثبت عنوان

شرح

بدهکار

بستانکار

حسابهاي پرداختني پیمانكار

مبلغ صورت وضعیت شماره2

7000000

 

دارائي در جریان تكمیل

مبلغ صورت وضعیت شماره2

350000

 

حساب هاي پرداختني سپرده حسن انجام كار

10%سپرده حسن انجام

 

 

700000

پیش پرداخت

20%استهلاك پیش دریافت

 

1400000

وزارت دارائي

5%مالیات

 

350000

سازمان تامین اجتماعي

5%بیمه سهم كارفرما،1.6%بیمه سهم پیمانکار

 

462000

بانك

پرداخت وجه صورت وضعیت شماره 2

 

4438000

 

 

ث)تحویل موقت:

ث.1)ثبت مرحله برچیدن كارگاه :

ثبتي ندارد.

ث.2)ثبت مرحله ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات:

ثبت عنوان

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي ضمانتنامه حسن انجام

ثبت ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات دریافتي از شركت ) اكس(

500000

 

حساب انتظامي ضمانتنامه حسن انجام

ثبت ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات دریافتي از شركت ) اكس(

 

500000

 

ث.3)ثبت مرحله ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت :

ثبت عنوان

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي ضمانتنامه پیش پرداخت

 

ثبت ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت دریافتي از شركت )اكس (

2000000

 

حساب انتظامي ضمانتنامه پیش پرداخت

 

ثبت ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت دریافتي از شركت )اكس (

 

2000000

 

ث.4)ثبت مرحله تعین سود پیمان و بهاي تمام شده دارایي تكمیل شده :

ثبت عنوان

شرح

بدهکار

بستانکار

ساختمان

تحویل موقت بنا از شركت  ( اكس (

13690000

 

دارائي در جریان ساخت

تحویل موقت بنا از شركت ) اكس (

 

13690000

 

ث.5)ثبت مرحله استرداد نصف سپرده حسن انجام كار :

ثبت عنوان

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب هاي پرداختني سپرده حسن انجام كار

پرداخت نصف وجه سپرده حسن انجام كار شركت ) اكس (

500000

 

بانک

پرداخت نصف وجه سپرده حسن انجام كار شركت ) اكس (

 

500000

 

ج)تحویل قطعی:

ج.1)ثبت مرحله استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام كار :

ثبت عنوان

شرح

بدهکار

بستانکار

بانك

پرداخت نصف دیگر وجه سپرده حسن انجام كار شركت ) اكس(

500000

 

 

حساب هاي پرداختني سپرده حسن انجام كار

پرداخت نصف دیگر وجه سپرده حسن انجام كار شركت ) اكس(

 

500000

 

 

 

کلیه نامه های اداری رد و بدل شده بین کارفرما و پیمانکار باید در نرم افزار اتوماسیون اداری ثبت شود و تمام اسناد حسابداری نیز باید در نرم افزار حسابداری ثبت گردد.


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 2

شورای اقتصادی 5 ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

اخبار متفرقه اقتصادی برای حسابداران و مدیران مالی

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت

جمعه 8 بهمن 1395

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری

برخی قوانین جدید مرتبط با حسابداری که باید همه حسا

پنجشنبه 7 بهمن 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

راهکارهای باز پس گیری طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم

شنبه 20 آذر 1395

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

حق بیمه پرداختی کارگران چگونه و کجا هزینه می شود؟

یکشنبه 14 آذر 1395

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

آشنایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)

گروه نرم افزار حسابداری - ، آشنایی با استاندارده

یکشنبه 14 آذر 1395

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

۶ دلیل که مشاغل پاره وقت برای شما بهتر هستند

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 17 آبان 1395

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

۳۰ چیز که هرگز نباید به رئیس‌تان بگویید.

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - ، ۳۰ چیز که هرگز ن

یکشنبه 16 آبان 1395

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

در زمان ترک کارتان، چه باید بکنید؟

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - در زمان ترک کارتان

شنبه 15 آبان 1395

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

این حساب‌ها مشکوک به پولشویی است

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - این حساب‌ها مشکوک

شنبه 8 آبان 1395

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

پیشنویس استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

شنبه 8 آبان 1395

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

آخرین خبرها از افزایش حقوق کارمندان و افزایش سن بازنشستگان

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

جمعه 7 آبان 1395

سایر مقالات

حسابداری پیمانکاری-قسمت 2-مناقصه و انتخاب پیمانکار
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
امکانات نرم افزار حسابداری تجمیعی
گروه اتوماسیون اداری قلم - نرم افزار حسابداری تجم....
تخفیفات و برگشت از خرید و نحوۀ ثبت حسابداری آن
اتوماسیون اداری قلم ارگس - ثبت سند حسابداری در ن....
رابطه‌ی سود حسابداری و قیمت سهم
گروه نرم افزار حسابداری - رابطه‌ی سود حسابداری و ق....
عامل گذاری حواله انبار در نرم افزار حسابداری باتیز
در نرم افزار حسابداری باتیز در قسمت حسابداری انبار....
رویداد مالی و تاثیر آن بر معادله حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....