فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM

فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM
فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM
-

فرضیه‌ی بازار کارا

طبق تعریف فاما (1965)، در بازار کارا، رقابت بین مشارکت‌کنندگان آگاه، بر سر کسب اطلاعات (با هدف نهایی کسب سود)، موجب می‌شود که قیمت سهم در هر زمان، منعکس کننده‌ی همه‌ی اطلاعات در دسترس بازار باشد. در بازار کارا، قیمت سهم در هر نقطه از زمان، برآورد بسیار خوبی از ارزش ذاتی سهم است.

در مورد تعریف بالا که یک مبنایی برای تحلیل تکنیکال بازار بورس قلمداد می شود یک فیلم آموزشی تحت عنوان تحلیل تکنیکال در سایت آموزش آنلاین ارگس قرار داده شده است . علاقمندان می توانند به آنجا مراجعه نمایند.

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال بورس

توجه شود که EMH تنها می‌گوید که بازار در واکنش به ’اطلاعات‘ رسیده، ’سریع‘ و ’صحیح‘ عمل می‌کند و قیمت سهم را به درستی بر اساس این اطلاعات جدید اصلاح می‌کند. اما بازار کارا صریحاً نمی‌گوید که این اطلاعات چه هستند. در واقع EMH در مورد سازوکار قیمت‌گذاری، سخن صریح و دقیقی نمی‌گوید. این کار توسط نظریه‌ی دیگری با نامِ مدل CAPM انجام شده است.

 

مدل CAPM

اصل مدل CAPM به صورت زیر است:

E(ri) = rf + ( E(rm) – rf )*BETAi

 

که BETAi به صورت زیر محاسبه می‌شود:

BETAi = COV(ri,rm)/VAR(rm)

 

فیشر، اقتصاددان معروف، می‌گوید: ارزش اقتصادی یک دارایی عبارت است از ارزش فعلی جریان‌های نقد آتی حاصل از آن دارایی، تنزیل شده با یک نرخ ریسک مناسب. یعنی:

قیمت سهم = تابع (جریان‌های نقدی آتی؛ نرخ ریسک)

بر همین اساس، قیمت یک سهم (ارزش یک شرکت) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

t = 1, 2, … , T

Vi,0 = Ʃ ( E(Ci,t)/[1+E(ri)]t )

 

 

در این رابطه، (E(ri، همان نتیجه‌ی مدل CAPM است. واتز و زیمرمن، (1986)، بارها تأکید کرده‌اند که تئوری حاکم بر قیمت‌گذاری سهام، در تحقیقات حسابداری، تلویحاً همان مدل CAPM است.

 

از آنجا که تحقیقات تجربی نشان داده که سود حسابداری (A) می‌تواند جانشین خوبی برای جریان‌های نقدی آتی، (E(Ci,t، باشد (حتی بهتر از جریان‌های نقدی فعلی)، لذا مدل تعیین ارزش قیمت سهم در بالا به صورت زیر تغییر داده می‌شود:

t = 1, 2, … , T

Vi,0 = Ʃ ( E(Ai,t)/[1+E(ri)]t )

 

 

در واقع این مدل بیان می‌کند که:

قیمت سهم = تابع (سودهای حسابداری آتی؛ نرخ ریسک)

به هر حال، در حالی که EMH به صراحت نمی‌گوید که اطلاعاتی که در قیمت سهم، اثر می‌گذارند چه هستند، و جهت تغییر، پس از انتشار اطلاعات را هم مشخص نمی‌کند، این خلأ را مدل CAPM پر می‌کند.

 

مدل بازار

برای برآورد بتای یک سهم، در تحقیقات، معمولاً از مدل بازار، استفاده می‌شود که به صورت زیر است:

ri,t = αi + βi rm,t + εi,t

دلیل این است که فرمول بتای سهم آن گونه که در مدل CAPM در بالا ارائه شده است، دقیقاً برابر است با βi، یعنی، ضریب برآوردی رگرسیون در معادله‌ی مدل بازار.

مهم‌تر آن که در تحقیقات، بیشتر از آن که با خود بتای سهم کار داشته باشند، با خطای مدل بازار، یعنی εi,t، کار دارند، زیرا نشان دهنده‌ی بازده غیرعادی (غیرمنتظره) قیمت سهم است. شیوه کار به این صورت است که یک دوره‌ی زمانی را به عنوان ’دوره‌ی برآورد‘ در نظر می‌گیرند. این دوره می‌تواند مثلاً حدود 200 روز کاری باشد. برای این 200 روز، بازده بازار و بازده سهم شرکت را محاسبه می‌کنند. این دو بازده، برای هر روز، به دو روش قابل محاسبه هستند، بر اساس تفاضل ریاضی و یا به روش لگاریتمی، به صورت زیر:

ri,t = ( pi,t – pi,t-1 )/pi,t-1

ri,t = log (pi,t)/log (pi,t-1)

برای محاسبه‌ی بازده روزانه‌ی سهم از قیمت سهم دو روز متوالی استفاده می‌شود. برای بازده بازار، از یکی از عددهای شاخص بازار مثلاً TEDPIX در دو روز متوالی استفاده می‌شود. در این محاسبات، دقت‌های متعددی لازم است، مانند این که دو روز متوالی برای قیمت سهم و شاخص بازار، یکسان باشد. این دو روز متوالی فاصله‌ی زیادی از یکدیگر نداشته باشند (گاهی معامله‌ی یک سهم برای دوره‌ای طولانی، متوقف است) و دقت‌های دیگر.

در یک مطالعه‌ی رویدادی، مثلاً برای بررسی واکنش بازار به اعلام سود سالانه‌ای که در تاریخ 15 تیرماه اعلام شده است، دوره‌ی برآورد می‌تواند شامل 200 روز معاملاتی باشد که از 205 روز به تاریخ اعلام سود تا 5 روز مانده به این تاریخ را در بر می‌گیرد. برای این دوره‌ی 200 روزه، بازده سهم بر روی بازده بازار، اصطلاحاً رگرس می‌شود تا دو پارامترِ βi، و αi برآورد شوند. سپس از این دو پارامترِ برآورد شده در ’دوره‌ی پیش‌بینی‘ استفاده می‌شود تا بازده غیرعادی محاسبه شود. دوره‌ی پیش‌بینی از مثلاً 5 روز به وقوع رویداد شروع می‌شود و بسته به نظر محقق تا مثلاً 5 روز پس از وقوع رویداد ادامه می‌یابد. این دوره‌ی 11 روزه (در اینجا) دوره‌ای است که محقق باور دارد، واکنش بازار به اعلام سود در این دوره اتفاق افتاده است. در این دوره‌ی 11 روزه، برای هر روز آن، بازده غیرعادی، با جایگذاری به صورت زیر محاسبه می‌شود:

t = -5, -4, … , +4, +5

εi,t = (αi + βi rm,t) - ri,t

 

 تمام پارامترهای طرف راست معادله‌ی بالا مشخص هستند و لذا در اینجا به رگرسیون نیازی نیست، فقط جایگذاری و محاسبه‌ی بازده غیرعادی (εi,t) برای هر یک از این یازده روز، لازم است. سپس، یک کار معمول، این است که 11 بازده غیرعادیِ روزانه‌ی محاسبه شده را با هم جمع می‌زنند و عددی را که به دست می‌آید، بازده غیرعادی تجمعی (CAR) می‌نامند، که نشان دهنده‌ی واکنش بازار به رویدادِ اعلام سود شرکت i می‌باشد.

 چنان که واتز و زیمرمن، 1986، اشاره می‌کنند، نکته‌ی جالب در مورد εi,t در روابط زیر قابل مشاهده است:

بازده مورد انتظار، بر اساس مدل بازار، به صورت زیر قابل محاسبه است:

رابطه 1

E(ri,t) = αi + βi E(rm,t)

 

اگر برای پرتفوی بازار، رابطه‌ی زیر بین بازده مورد انتظار، و بازده واقعی، و بازده غیرعادی، برقرار باشد

رابطه 2

E(rm,t) = rm,t - μ

 

و اگر برای سهم شرکت i، رابطه‌ی بین بازده مورد انتظار، و بازده واقعی، و بازده غیرعادی (غیرمنتظره)، به صورت زیر باشد:

رابطه 3

E(ri,t) = ri,t - σi,t 

 

آنگاه اگر در رابطه‌ی 1، رابطه‌ی 2 و 3 را جایگزین کنیم، به معادله‌ی زیر می‌رسیم:

ri,t - σi,t = αi + βi (rm,t - μt)

و با جابجایی خواهیم داشت:

ri,t = αi + βi rm,t + (σi,t - βi μt)

حال این رابطه را مقایسه کنید با مدل بازار که:

ri,t = αi + βi rm,t + εi,t

مشخص است که:

εi,t = σi,t - βi μt

ویژگی این رابطه این است که نشان می‌دهد که از کل تغییرات غیرمنتظره‌ی قیمت سهم (σi,t)، وقتی بخش مرتبط با تغییرات غیرمنتظره‌ی مرتبط با کل بازار (βi μt) را کم کنیم (بخش سیستماتیک)، آنگاه تنها بخشی از تغییرات غیرمنتظره‌ی قیمت سهم (εi,t) باقی می‌ماند که تنها ناشی از رویدادهای درون شرکت است، مانند اعلام سود، اعلام تغییر روش حسابداری، تغییر مدیر عامل، اخراج گروهیِ کارکنان، و دیگر اخباری که از داخل شرکت یا در ارتباط خاص با شرکت، منتشر می‌شود.

 

با توجه به پیچیدگی های فرمول های بالا ، به نظر می رسد که برای محاسبات باید از یک نرم افزار با قابلیت های بالا استفاده نمود. وگرنه محاسه این فرمولها با دست کاری بسیار دشوار به نظر می رسد.

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

وقتی استیو جابز «دلقک» بود!

وقتی استیو جابز «دلقک» بود!

ارگس – در سال 1996 و زمانی که استیو جابز 21 ساله ب

شنبه 5 خرداد 1397

تعاریف مربوط به سوآپ مالی و نقدینگی

تعاریف مربوط به سوآپ مالی و نقدینگی

در این مقاله کوتاه دو مفهوم از مفاهیم حسابداری و ا

شنبه 18 آذر 1396

تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد

تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد

ارگس- معاون وزیر ارتباطات از تصویب سرویس اینترنت ن

دوشنبه 2 مرداد 1396

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

نقش نرم افزار در توسعه کسب و کار

کسب و کار شما هر چیزی که باشد ، وجود نرم افزار در

ﺳﻪشنبه 26 ارديبهشت 1396

حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیمه شخص ثالث

حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیمه شخص ثالث

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1395

تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مصرف  خنده سازمان مالیاتی، نگاه نگران مردم

تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مصرف خنده سازمان مالیاتی، نگاه نگران مردم

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1395

افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم

افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

ﺳﻪشنبه 10 اسفند 1395

واتس‌اپ و روش رقابتی جدید

واتس‌اپ و روش رقابتی جدید

نرم افزار ارگس - واتس‌اپ ویژگی جدیدی شبیه استوری د

چهارشنبه 4 اسفند 1395

برنامه نویسی دولت برای دولت

برنامه نویسی دولت برای دولت

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ گفت: این ت

یکشنبه 1 اسفند 1395

لیست نرم افزار های حسابداری

لیست نرم افزار های حسابداری

مشخصات نرم افزار حسابداری بیت در سایت accsoft.ir ث

پنجشنبه 28 بهمن 1395

تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها

تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها

گروه نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از سایت های خ

ﺳﻪشنبه 26 بهمن 1395

خبرهای اقتصادی و حسابداری جدید 3

خبرهای اقتصادی و حسابداری جدید 3

نرم افزار حسابداری باتیز ، مدیر عامل انجمن صادرات

پنجشنبه 21 بهمن 1395

30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها به شهرکهای صنعتی تعلق گرفت

30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها به شهرکهای صنعتی تعلق گرفت

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

دوشنبه 18 بهمن 1395

 3 روز بارش مستمر در ایران ولی بارش ها هنوز منفی

3 روز بارش مستمر در ایران ولی بارش ها هنوز منفی

با وجود 3 روز بارش مستمر در اقصی نقاط کشور، در تما

دوشنبه 11 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 6

نرم افزار حسابداری - برخی از خبرهای حسابداری و اقت

شنبه 9 بهمن 1395

رکورد جدید علی‌بابا در فروش

رکورد جدید علی‌بابا در فروش

ارگس – شرکت علی‌بابا با افزایش ۵۴ درصدی در فروش و

شنبه 9 بهمن 1395

 رشد مخارج مصرفی در کدام دولت منفی شد

رشد مخارج مصرفی در کدام دولت منفی شد

نرم افزار حسابداری - نمودار رشد مخارج مصرفی دولت ه

شنبه 9 بهمن 1395

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

اخبار جدید حسابداری برای حسابدارن

نرم افزار حسابداری - نمایندگان مجلس دستگاه‌ها و شر

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 4

چرا واردات تراریخته را 10 سال کتمان کردید؟ /کلانت

جمعه 8 بهمن 1395

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

اخبار متفرقه اقتصادی و مالی برای حسابداران 3

دست رانتخوارانِ چسبیده به دولتمردان را کوتاه کنید

جمعه 8 بهمن 1395

سایر مقالات

بخش های مختلف یک نرم افزار حسابداری
یک نرم افزار حسابداری دارای بخش های مختلفی است که ....
مزایای اتوماسیون اداری
نرم افزار اتوماسیون اداری قلم دارای مزایای فراوانی....
قضایای اثباتی و هنجاری نرم افزار حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
چگونه نرم‌افزار حسابداری مناسب انتخاب کنیم
چگونه نرم‌افزار حسابداری مناسب انتخاب کنیم - پروس....
خرید نرم افزار حسابداری برای سازمانها
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -....
استانداردهای حسابداری بین المللی
در اجرای استانداردهای حسابداری بین المللی موارد و ....