فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM

فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM
فرضیه‌ی بازار کارا و مدل CAPM
-

فرضیه‌ی بازار کارا

طبق تعریف فاما (1965)، در بازار کارا، رقابت بین مشارکت‌کنندگان آگاه، بر سر کسب اطلاعات (با هدف نهایی کسب سود)، موجب می‌شود که قیمت سهم در هر زمان، منعکس کننده‌ی همه‌ی اطلاعات در دسترس بازار باشد. در بازار کارا، قیمت سهم در هر نقطه از زمان، برآورد بسیار خوبی از ارزش ذاتی سهم است.

در مورد تعریف بالا که یک مبنایی برای تحلیل تکنیکال بازار بورس قلمداد می شود یک فیلم آموزشی تحت عنوان تحلیل تکنیکال در سایت آموزش آنلاین ارگس قرار داده شده است . علاقمندان می توانند به آنجا مراجعه نمایند.

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال بورس

توجه شود که EMH تنها می‌گوید که بازار در واکنش به ’اطلاعات‘ رسیده، ’سریع‘ و ’صحیح‘ عمل می‌کند و قیمت سهم را به درستی بر اساس این اطلاعات جدید اصلاح می‌کند. اما بازار کارا صریحاً نمی‌گوید که این اطلاعات چه هستند. در واقع EMH در مورد سازوکار قیمت‌گذاری، سخن صریح و دقیقی نمی‌گوید. این کار توسط نظریه‌ی دیگری با نامِ مدل CAPM انجام شده است.

 

مدل CAPM

اصل مدل CAPM به صورت زیر است:

E(ri) = rf + ( E(rm) – rf )*BETAi

 

که BETAi به صورت زیر محاسبه می‌شود:

BETAi = COV(ri,rm)/VAR(rm)

 

فیشر، اقتصاددان معروف، می‌گوید: ارزش اقتصادی یک دارایی عبارت است از ارزش فعلی جریان‌های نقد آتی حاصل از آن دارایی، تنزیل شده با یک نرخ ریسک مناسب. یعنی:

قیمت سهم = تابع (جریان‌های نقدی آتی؛ نرخ ریسک)

بر همین اساس، قیمت یک سهم (ارزش یک شرکت) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

t = 1, 2, … , T

Vi,0 = Ʃ ( E(Ci,t)/[1+E(ri)]t )

 

 

در این رابطه، (E(ri، همان نتیجه‌ی مدل CAPM است. واتز و زیمرمن، (1986)، بارها تأکید کرده‌اند که تئوری حاکم بر قیمت‌گذاری سهام، در تحقیقات حسابداری، تلویحاً همان مدل CAPM است.

 

از آنجا که تحقیقات تجربی نشان داده که سود حسابداری (A) می‌تواند جانشین خوبی برای جریان‌های نقدی آتی، (E(Ci,t، باشد (حتی بهتر از جریان‌های نقدی فعلی)، لذا مدل تعیین ارزش قیمت سهم در بالا به صورت زیر تغییر داده می‌شود:

t = 1, 2, … , T

Vi,0 = Ʃ ( E(Ai,t)/[1+E(ri)]t )

 

 

در واقع این مدل بیان می‌کند که:

قیمت سهم = تابع (سودهای حسابداری آتی؛ نرخ ریسک)

به هر حال، در حالی که EMH به صراحت نمی‌گوید که اطلاعاتی که در قیمت سهم، اثر می‌گذارند چه هستند، و جهت تغییر، پس از انتشار اطلاعات را هم مشخص نمی‌کند، این خلأ را مدل CAPM پر می‌کند.

 

مدل بازار

برای برآورد بتای یک سهم، در تحقیقات، معمولاً از مدل بازار، استفاده می‌شود که به صورت زیر است:

ri,t = αi + βi rm,t + εi,t

دلیل این است که فرمول بتای سهم آن گونه که در مدل CAPM در بالا ارائه شده است، دقیقاً برابر است با βi، یعنی، ضریب برآوردی رگرسیون در معادله‌ی مدل بازار.

مهم‌تر آن که در تحقیقات، بیشتر از آن که با خود بتای سهم کار داشته باشند، با خطای مدل بازار، یعنی εi,t، کار دارند، زیرا نشان دهنده‌ی بازده غیرعادی (غیرمنتظره) قیمت سهم است. شیوه کار به این صورت است که یک دوره‌ی زمانی را به عنوان ’دوره‌ی برآورد‘ در نظر می‌گیرند. این دوره می‌تواند مثلاً حدود 200 روز کاری باشد. برای این 200 روز، بازده بازار و بازده سهم شرکت را محاسبه می‌کنند. این دو بازده، برای هر روز، به دو روش قابل محاسبه هستند، بر اساس تفاضل ریاضی و یا به روش لگاریتمی، به صورت زیر:

ri,t = ( pi,t – pi,t-1 )/pi,t-1

ri,t = log (pi,t)/log (pi,t-1)

برای محاسبه‌ی بازده روزانه‌ی سهم از قیمت سهم دو روز متوالی استفاده می‌شود. برای بازده بازار، از یکی از عددهای شاخص بازار مثلاً TEDPIX در دو روز متوالی استفاده می‌شود. در این محاسبات، دقت‌های متعددی لازم است، مانند این که دو روز متوالی برای قیمت سهم و شاخص بازار، یکسان باشد. این دو روز متوالی فاصله‌ی زیادی از یکدیگر نداشته باشند (گاهی معامله‌ی یک سهم برای دوره‌ای طولانی، متوقف است) و دقت‌های دیگر.

در یک مطالعه‌ی رویدادی، مثلاً برای بررسی واکنش بازار به اعلام سود سالانه‌ای که در تاریخ 15 تیرماه اعلام شده است، دوره‌ی برآورد می‌تواند شامل 200 روز معاملاتی باشد که از 205 روز به تاریخ اعلام سود تا 5 روز مانده به این تاریخ را در بر می‌گیرد. برای این دوره‌ی 200 روزه، بازده سهم بر روی بازده بازار، اصطلاحاً رگرس می‌شود تا دو پارامترِ βi، و αi برآورد شوند. سپس از این دو پارامترِ برآورد شده در ’دوره‌ی پیش‌بینی‘ استفاده می‌شود تا بازده غیرعادی محاسبه شود. دوره‌ی پیش‌بینی از مثلاً 5 روز به وقوع رویداد شروع می‌شود و بسته به نظر محقق تا مثلاً 5 روز پس از وقوع رویداد ادامه می‌یابد. این دوره‌ی 11 روزه (در اینجا) دوره‌ای است که محقق باور دارد، واکنش بازار به اعلام سود در این دوره اتفاق افتاده است. در این دوره‌ی 11 روزه، برای هر روز آن، بازده غیرعادی، با جایگذاری به صورت زیر محاسبه می‌شود:

t = -5, -4, … , +4, +5

εi,t = (αi + βi rm,t) - ri,t

 

 تمام پارامترهای طرف راست معادله‌ی بالا مشخص هستند و لذا در اینجا به رگرسیون نیازی نیست، فقط جایگذاری و محاسبه‌ی بازده غیرعادی (εi,t) برای هر یک از این یازده روز، لازم است. سپس، یک کار معمول، این است که 11 بازده غیرعادیِ روزانه‌ی محاسبه شده را با هم جمع می‌زنند و عددی را که به دست می‌آید، بازده غیرعادی تجمعی (CAR) می‌نامند، که نشان دهنده‌ی واکنش بازار به رویدادِ اعلام سود شرکت i می‌باشد.

 چنان که واتز و زیمرمن، 1986، اشاره می‌کنند، نکته‌ی جالب در مورد εi,t در روابط زیر قابل مشاهده است:

بازده مورد انتظار، بر اساس مدل بازار، به صورت زیر قابل محاسبه است:

رابطه 1

E(ri,t) = αi + βi E(rm,t)

 

اگر برای پرتفوی بازار، رابطه‌ی زیر بین بازده مورد انتظار، و بازده واقعی، و بازده غیرعادی، برقرار باشد

رابطه 2

E(rm,t) = rm,t - μ

 

و اگر برای سهم شرکت i، رابطه‌ی بین بازده مورد انتظار، و بازده واقعی، و بازده غیرعادی (غیرمنتظره)، به صورت زیر باشد:

رابطه 3

E(ri,t) = ri,t - σi,t 

 

آنگاه اگر در رابطه‌ی 1، رابطه‌ی 2 و 3 را جایگزین کنیم، به معادله‌ی زیر می‌رسیم:

ri,t - σi,t = αi + βi (rm,t - μt)

و با جابجایی خواهیم داشت:

ri,t = αi + βi rm,t + (σi,t - βi μt)

حال این رابطه را مقایسه کنید با مدل بازار که:

ri,t = αi + βi rm,t + εi,t

مشخص است که:

εi,t = σi,t - βi μt

ویژگی این رابطه این است که نشان می‌دهد که از کل تغییرات غیرمنتظره‌ی قیمت سهم (σi,t)، وقتی بخش مرتبط با تغییرات غیرمنتظره‌ی مرتبط با کل بازار (βi μt) را کم کنیم (بخش سیستماتیک)، آنگاه تنها بخشی از تغییرات غیرمنتظره‌ی قیمت سهم (εi,t) باقی می‌ماند که تنها ناشی از رویدادهای درون شرکت است، مانند اعلام سود، اعلام تغییر روش حسابداری، تغییر مدیر عامل، اخراج گروهیِ کارکنان، و دیگر اخباری که از داخل شرکت یا در ارتباط خاص با شرکت، منتشر می‌شود.

 

با توجه به پیچیدگی های فرمول های بالا ، به نظر می رسد که برای محاسبات باید از یک نرم افزار با قابلیت های بالا استفاده نمود. وگرنه محاسه این فرمولها با دست کاری بسیار دشوار به نظر می رسد.

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

تفاهم ایران و آلمان در صنعت فرودگاهی

تفاهم ایران و آلمان در صنعت فرودگاهی

گروه نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از سایت های خ

چهارشنبه 29 دی 1395

موکول شدن طرح رجیستری به تابستان 96

موکول شدن طرح رجیستری به تابستان 96

نرم افزار حسابداری باتیز - واعظی: انجام طرح رجیستر

چهارشنبه 29 دی 1395

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

افزایش مالیات بیش از حد فعلی با منطق اقتصادی سازگار نیست

نرم افزار حسابداری باتیز ، افزایش مالیات بیش از ح

چهارشنبه 29 دی 1395

احیای رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار با اجرای صورت‌های مالی جدید

احیای رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار با اجرای صورت‌های مالی جدید

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از سایت های خبری گ

چهارشنبه 29 دی 1395

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

اسنپ و تپسی مالیات می دهند؟

این روزها که بحث مالیات داغ شده است و دولت می خواه

دوشنبه 27 دی 1395

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها

رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌

ﺳﻪشنبه 21 دی 1395

نرم افزار حسابداری و حسابداری

نرم افزار حسابداری و حسابداری

رابطه بین نرم افزار حسابداری و حسابداری مانند رابط

دوشنبه 20 دی 1395

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک

نرم افزار حسابداری باتیز - چک به عنوان مهمترین سند

دوشنبه 20 دی 1395

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

٧٠٠٠ مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند موسسات خيريه‌ تاجر

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

جزئیات معافیت مالیاتی با داشتن یک نشان ویژه

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

اخذ مالیات ارزش افزوده طلا از کل محصول یا اجرت ساخت؟

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

دادنامه 720 مورخ 95 9 23(ابطال بخشنامه شماره 1917 د 210-3 5 1394 صندوق بازنشستگی کشوری)

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس -

چهارشنبه 15 دی 1395

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

اتمام چرخه اول برنامه شتاب دهنده آینده دبی

نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس ، اولین

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

جاذبه‌ گردشگری ایران در چین و نرم افزار حسابداری

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس به

ﺳﻪشنبه 14 دی 1395

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها شفاف می شود

مجلس برای ایجاد شفافیت، دولت را مکلف کرد دریافت ها

شنبه 11 دی 1395

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

برجام سبب افزایش پروازهای عبوری از ایران

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفت برجام

دوشنبه 6 دی 1395

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

همکاری ایران و روسیه تثبیت کننده بازار انرژی

نرم افزار حسابداری باتیز به نقل از ایرنا گفته است

شنبه 4 دی 1395

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

بودجه ساماندهی حاشیه نشینی 4700 میلیارد ریال

معاون وزیر راه و شهرسازی : بودجه ساماندهی حاشیه‌ ن

دوشنبه 29 آذر 1395

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

بازار سهام در محاصره معاملات کد به کد حقوقی‌ها

معامله‌گران بورس تهران در حالی که در روزهای گذشته

دوشنبه 29 آذر 1395

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

سند صادره از سوی شرکتهای خصوصی معتبرنیست

نشست حقوقی و تخصصی اعتبار سند رسمی در معاملات سند

دوشنبه 29 آذر 1395

سایر مقالات

روش های ثبت حسابداری موجودی و تاثیرش در سود و زیان
روش های ثبت حسابداری موجودی کالا در نرم افزار حساب....
اپل و مايکروسافت در برابر گوگل و آمازون
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - اپل و مايکروسافت د....
فرایند بستن قراردادها در حسابداری
فرآیند بستن قرارداد ها در حسابداری کاری پیچیده و د....
فیلم آموزش حسابداری جلسه اول-قسمت 2- انگلیسی
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - فیلم آموزش حسابدار....
حسابداری ابزاری برای نظارت بر فرایند اجرای قرارداد
قبلا گفتیم که حسابداری می تواند ابزاری برای بستن ق....
رویداد مالی و تاثیر آن بر معادله حسابداری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....