مرکز دانلود

فیلم آموزش حسابداری جلسه پانزدهم ( 26/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه پانزدهم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

راه اندازی سیستم فروش در نرم افزار حسابداری باتیس قسمت اول

بخش اطلاعات پایه - صدور اعلامیه قیمت

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2736


فیلم آموزش حسابداری جلسه چهاردهم ( 26/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه چهاردهم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

آشنایی با فرآیند فروش

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2207


فیلم آموزش حسابداری جلسه سیزدهم ( 24/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه سیزدهم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

آشنایی با سیستم های MIS

آشنایی با مفهوم یکپارچه

آشنایی با زیر سیستم های نرم افزار حسابداری باتیس

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2325


فیلم آموزش حسابداری جلسه دوازدهم ( 24/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه دوازدهم

(لطفا اگر قبلا جلسه 10 را دانلود کرده اید مجدد دانلود نمایید. این فایل اصلاح شده است)

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

ثبت رسید انبار در نرم افزار حسابداری باتیس

ریالی کردن رسید انبار در نرم افزار حسابداری باتیس

بررسی سند حسابداری رسید ریالی در نرم افزار حسابداری باتیس

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2337


فیلم آموزش حسابداری جلسه یازدهم ( 24/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه یازدهم

(لطفا اگر قبلا جلسه 10 را دانلود کرده اید مجدد دانلود نمایید. فایل جلسه 10 اصلاح شده است)

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

راه اندازی زیر سیستم انبار در نرم افزار حسابداری انبار

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2256


فیلم آموزش حسابداری جلسه دهم ( 21/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه دهم

(لطفا اگر قبلا جلسه 10 را دانلود کرده اید مجدد دانلود نمایید. این فایل اصلاح شده است)

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

رسید انبار

ریالی کردن رسید انبار

ثبت سند حسابداری رسید ریالی

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2488


فیلم آموزش حسابداری جلسه نهم ( 18/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه نهم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

1- آشنایی با موسسات بازرگانی

2- فرآیند خرید

3- مقدمه ای بر کدینگ کالاها

4- نرم افزار مناسب موسسات بازرگانی

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2435


فیلم آموزش حسابداری جلسه هشتم ( 16/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه هشتم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

آشنایی با گزارشات مالی نرم افزار حسابداری باتیس

1- مرور حسابها

2- ترازها

3- دفاتر حسابداری

4- گزارش سود و زیان

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2563


فیلم آموزش حسابداری جلسه هفتم ( 16/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه هفتم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

1- آشنایی با صورتهای مالی اساسی

2- تهیه صورتهای مالی اساسی

 

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2661


فیلم آموزش حسابداری جلسه ششم ( 16/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه ششم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

راه اندازی سیستم حسابداری یک شرکت از ابتدا با استفاده از نرم افزار حسابداری باتیس

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2775