مرکز دانلود

فیلم آموزش حسابداری جلسه پنجم ( 13/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه پنجم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

1- آشنایی با سند حسابداری

2- آشنایی با مفهوم بدهکار و بستانکار

3- ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری باتیس

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2827


فیلم آموزش حسابداری جلسه چهارم ( 11/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه چهارم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

 

موضوعات این جلسه عبارتند از :

1- تفضیلی ها و موارد تکمیلی کدینگ حسابداری

 

2- تعریف تفضیلی ها و گروه بندی آنها در نرم افزار حسابداری باتیس

 

3- تعریف کدینگ حسابداری و ارتباط تفضیلی ها با حساب معین در نرم افزار حسابداری باتیس

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 3883


فیلم آموزش حسابداری جلسه سوم ( 07/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه سوم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

 

موضوعات این جلسه عبارتند از :

1- مروری بر معادله حسابداری

 

2- آشنایی با رویدادهای مالی

 

3- ثبت رویدادهای مالی و تاثیر آن بر معادله حسابداری

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 3394


فیلم آموزش حسابداری جلسه دوم ( 07/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه دوم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

 

موضوعات این جلسه عبارتند از :

1- معادله حسابداری

 

2- استفاده از معادله حسابداری برای تعیین سرفصل های حسابداری (کدینگ حسابداری)

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 3805


فیلم آموزش حسابداری جلسه اول ( 07/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه اول دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

1- تعریف و اهمیت حسابداری

 

2- استفاده کنندگان از حسابداری

 

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 3474