ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری مثال 1

ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری مثال 1

ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری باتیز - یکی از نرم افزار های حسابداری که برای پیمانکاری مناسب است نرم افزار حسابداری باتیز است که 6 سطحی است.
ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری مثال 1
ثبت کارهایی که وظیفه پیمانکار نیست ولی پیمانکار در حین انجام کار ، آنها را انجام داده و به کارفرما ارائه می دهد. کارفرما یک پروژه به پیمانکار اصلی می دهد که انجام دهد. شرکت پیمانکار اصلی تمام پروژه و یا بخشی را به پیمانکار فرعی واگذار می کند.

حسابداری پیمانکاری دارای شرایط و ویژگی هایی است که حسابداران باید با آنها آشنا شوند و از تکنیک های آن باخبر باشند. در اینجا یک مثال از حسابداری پیمانکاری آورده می شود و در مقالات دیگر این بحث حسابداری پیمانکاری بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کارفرما یک پروژه به پیمانکار اصلی می دهد که انجام دهد. شرکت پیمانکار اصلی تمام پروژه و یا بخشی را به پیمانکار فرعی واگذار می کند.
پیمانکار فرعی در حین اجرای پروژه ، یک سری کارهایی انجام می دهد که وظیفه کارفرماست و در قرارداد نیست. مثلا قرار است قسمتی را فضای سبز کند و سبزه بکارد متوجه می شود که سنگ بزرگی در آنجا وجود دارد که باید بیرون آورده شود. سنگ را بیرون می آورد و به پیمانکار اصلی اعلام می کند. در اینجا می خواهیم ثبت های اسناد حسابداری را در نرم افزار حسابداری پیمانکاری مربوط به دفاتر پیمانکار فرعی و پیمانکار اصلی و کارفرما را توضیح دهیم.


***********************


ثبت های دفتر پیمانکار فرعی


1- اگر پیمانکار فرعی بخواهد بابت بیرون آوردن سنگ ، بهای تمام شده را (یعنی دقیقا پولی را که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده ) از پیمانکار اصلی بگیرد باید مستقیما پیمانکار اصلی را بدهکار کند بنابراین یک سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری خود ثبت می کند:


(معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است.
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته / یا باید بپردازد

 

2- اگر پیمانکار فرعی بخواهد بابت بیرون آوردن سنگ ، مبلغی اضافه تر به عنوان مثلا حق نظارت یا هر چیز دیگری از پیمانکار اصلی بگیرد باید هزینه های پروژه را بدهکار کند و بعد برای پیمانکار اصلی صورت وضعیت صادر کند بنابراین دو سند حسابدرای زیر را در نرم افزار حسابداری خود ثبت می کند:

ثبت اول :
هزینه های پروژه / (تفضیلی) پروژه  بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است.
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته / یا باید بپردازد


ثبت دوم برای صدور صورت وضعیت   (چیزی شبیه فاکتور فروش و یا صورت حساب درآمد)
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی  بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است باضافه حق نظارت و یا هر عنوان دیگری
درآمد به میزان صورت وضعیت (یعنی مبلغ بالا) بستانکار


زمانی که پیمانکار اصلی پول صورت وضعیت را پرداخت می کند آنگاه باید سند زیر در نرم افزار حسابداری ثبت گردد.
بانک / صندوق بدهکار به میزان پولی که دریافت می کند.
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) پیمانکار اصلی (شرکت آقای حامد)  بستانکار به میزان پولی که دریافت کرده

 

ثبت های دفتر پیمانکار اصلی


اگر پیمانکار اصلی بخواهد بابت این کار دقیقا پولی را که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته (باید بپردازد) از کارفرما بگیرد باید مستقیما کارفرما را بدهکار کند بنابراین ثبت زیر را می زند:


(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) کارفرما بدهکار به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخت کرده است (یا باید بپردازد به پیمانکار فرعی).
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار  به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ پرداخته / یا باید بپردازد

 

اگر پیمانکار اصلی بخواهد بابت بیرون آوردن سنگ ، مبلغی اضافه تر به عنوان مثلا حق نظارت یا هر چیز دیگری از کارفرما   بگیرد باید هزینه های پروژه را بدهکار کند و بعد برای کارفرما صورت وضعیت صادر کند بنابراین دو ثبت زیر را می زند:


ثبت اول :
هزینه های پروژه / (تفضیلی) پروژه  بدهکار به میزان پولی که باید به پیمانکار فرعی بدهد بابت بیرون  آوردن سنگ
صندوق / بانک / حسابهای پرداختنی بستانکار  به میزان پولی که بابت بیرون آوردن سنگ باید بپردازد

ثبت دوم برای صدور صورت وضعیت
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) کارفرما  بدهکار به میزان پولی که باید به پیمانکار فرعی بدهد باضافه حق نظارت و یا هر عنوان دیگری
درآمد به میزان صورت وضعیت (یعنی مبلغ بالا) بستانکار

 

زمانی که کارفرما پول صورت وضعیت را پرداخت می کند :
بانک / صندوق بدهکار به میزان پولی که دریافت می کند.
(حساب معین) حسابهای دریافتنی/ (تفضیلی) کارفرما   بستانکار به میزان پولی که دریافت کرده

 

ثبت دفاتر کارفرما ساده است:


هزینه های پروژه بدهکار
بانک بستانکار

 

منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

سایر مقالات

فرض شخصیت حسابداری چیست؟
یک شخصیت حسابداری، یک واحد اقتصادی کاملاً تعریف‌شد....
نظر کمیسیون اصل 90 درباره سند خودرو
کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه ای درباره نقل و انتقال....
اهميت فراگيری مطالب مرتبط با حقوق دستمزد
نرم افزار حسابداری یکپارچه ، بدون داشتن یک نرم اف....
اتوماسیون اداری چیست و چه کاربردی دارد
نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - اتوما....
حساب کنترل خرید و معلق خرید و کاربرد آنها
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
تحریر دفاتر قانونی و برگ مالیات
حسابداری فقط کار با نرم افزار حسابداری نیست بلکه د....