حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار

حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار

گروه نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار
حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار
حسابداری پیمانکاری-قسمت 3-ثبت قراردادبا پیمانکار

انعقاد قرار داد با پیمانكار

پس از انتخاب پیمانکار ، قرارداد پیمانکاری بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار تنظیم می گردد و عملیات اجرای پیمان به صورت زیر انجام می گیرد :

 

  1.  گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
  2.  تنظیم قرار داد پیمانكاري
  3.  ابطال ضمانت نامه شركت در مناقصه
  4.  تسلیم ضمانت نامه پیش پرداخت
  5.  تائیدیه پرداخت

 

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات :

پیمانکار قبل از بستن قرارداد باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل 5% مبلغ اولیه پیمان را به عنوان ضمانت نامه پرداخت کند ، بانکها برای صدور ضمانت نامه علاوه بر کارمزد و وثیقه معمولا  10 % مبلغ ضمانت نامه را به عنوان سپرده از پیمانکار مطالبه میکنندضمانت نامه یاد شده باید تا تاریخ صورت مجلس تحویل موقت معتبر باشد و تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آنرا به دستور کارفرما تمدید نماید و ارزش آن  120 %است.

 

ثبت مرحله گرفتن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

فرض کنیم که مبلغ کل پیمان 10 میلیون ریال باشد. و هزینه صدور ضمانت نامه هم 65 هزار ریال باشد. بنابراین ضمانتنامه حسن انجام کار که 5 درصد می باشد برابر 500 هزار ریال است و سپرده نقدی معادل 10 درصد این 5 درصد برابر 50 هزار ریال می باشد. و یک سند حسابداری به صورت زیر در نرم افزار حسابداری باید ثبت شود

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

کارمزد ضمانت نامه حسن انجام کار

65,000

 

سپرده نقدي ضمانت نامه حسن انجام      

سپرده نقدي ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

50,000

 

بانک

كارمزد و سپرده نقدي ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 

115,000

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامی به عهده شرکت

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

500,000

 

طرف حساب انتظامی    

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 

500,000

 

بانک معمولا برای صدور یک ضمانتنامه علاوه بر کارمزد ، معادل 120 درصد مبلغ ضمانتنامه وثیقه (بصورت سفته) دریافت می کند. چون مبلغ ضمانتنامه 500 هزار ریال است و بانک مبلغ 50 هزار ریال سپرده از ما نزد خود نگاه داشته بنابراین 120 درصد مبلغ (500,000 – 50,000) ریال را به صورت سفته و به عنوان وثیقه دریافت می کند.

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامی به عهده شرکت

وثیقه صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

540,000

 

طرف حساب انتظامی    

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

 

540,000

 

 

تنظیم قرارداد پیمانکاری :

پس از تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما ، قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود . هزینه تنظیم قرارداد در دفتر اسناد رسمی به عهده پیمانکار می باشد .

 ثبت مربوط به تنظیم قرار داد پیمانكاري :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

پرداخت بابت ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی

100,000

 

بانک / صندوق   

پرداخت بابت ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی

 

100,000

 

 

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار ، ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ابطال می شوند.

 ثبت مربوط به ابطال ضمانت نامه شركت در مناقصه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

500,000

 

حساب انتظامي

ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه

 

500,000

 

در این مرحله وثیقه ها (سفته های) نزد بانک هم آزاد می شوند

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

طرف حساب انتظامي

آزاد شدن وثیقه ضمانت نامه  شرکت در مناقصه

600,000

 

حساب انتظامي

آزاد شدن وثیقه ضمانت نامه  شرکت در مناقصه

 

600,000

 

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

پیمان در دست اجرا

کارمزد ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه

85,000

 

سپرده نقدي ضمانت نامه پیش پرداخت

سپرده نقدی ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه

200,000

 

بانک

کارمزد و سپرده ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه

 

285,000

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي بر عهده شرکت

ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

2,000,000

 

طرف حسابهای انتظامی

ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

 

2,000,000

 

 

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

حساب انتظامي بر عهده شرکت

وثیقه (سفته) ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

2,160,000

 

طرف حسابهای انتظامی

وثیقه ضمانت نامه  پیش پرداخت مناقصه معادل 20 درصد مبلغ پیمان

 

2,160,000

 

محاسبه وثیقه : معادل 120 % مبلغ ضمانت نامه پس از كسر 10 % سپرده نقدي

 

تاییدیه پیش پرداخت :

پس از تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت 20 تا 25 % مبلغ اولیه پیمان به پیمانکار پرداخت می شود .

ثبت مربوط به تائیدیه پیش پرداخت :

عنوان حساب

شرح

بدهکار

بستانکار

بانک / اسناد دریافتنی

پیش دریافت به اندازه 20 درصد مبلغ پیمان

2,000,000

 

پیش دریافت

پیش دریافت به اندازه 20 درصد مبلغ پیمان

 

2,000,000

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

سایر مقالات

حسابداری پیمانکاری-قسمت 2-مناقصه و انتخاب پیمانکار
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
تفاوت های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت
نرم افزار حسابداری باتیز و اتوماسیون اداری قلم - ....
چگونگی تولید نرم افزار حسابداری
تولید نرم افزار حسابداری هم مانند سایر نرم افزارها....
فرایند بستن قراردادها در حسابداری
فرآیند بستن قرارداد ها در حسابداری کاری پیچیده و د....
حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری یکپارچه
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - حقوق و دستمزد در ....
خداحافظی با قراردادهای دائمی کار در ایران
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - خداحافظی با قراردا....