حسابداری پیمانکاری-قسمت7-روشها مختلف شناسایی درامد

حسابداری پیمانکاری-قسمت7-روشها مختلف شناسایی درامد

گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - حسابداری پیمانکاری-قسمت7-روشها مختلف شناسایی درامد
حسابداری پیمانکاری-قسمت7-روشها مختلف شناسایی درامد
-
 • آشنایی با روش های مختلف شناسایی درامد در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری :

در قراردادهای بلند مدت پیمانکاری دو روش برای شناسایی درامد وجود دارد : روش کار تکمیل شده و روش درصد پیشرفت کار.

 

الف( روش کارتکمیل شده:

این روش در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد برای همین به این قسمت یک اشاره جزئی برای آگاهی شده است:

- در این روش درآمد ، هزینه و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی و در نرم افزار حسابداری ثبت می شود که کل پیمان یا بخش عمده ای از پیمان تکمیل شده و تنها کارهای جزیی از آن باقی مانده باشد در این روش مخارج و مبلغ کارکرد صورت وضعیت موقت کارها در طول اجرای طرح به حساب پیمان در دست اجرا و حساب صورت وضعیت های تایید شده  )حساب کار گواهی شده( منظور می شود .

- اما شناسایی درآمد ، هزینه و سود ناخالص پیمان هنگامی صورت می گیرد که کار پایان یافته یا به مراحل پایانی رسیده باشد ، از این رو پیش از پایان کار سود یا زیانی در صورت سود و زیان گزارش نمی شود. و سند حسابداری نیز برای این منظور در نرم افزار حسابداری ثبت نمی شود.

 

- در تاریخ تهیه صورت های مالی ، مانده حساب پیمان در دست اجرا و حساب صورت وضعیت های تایید شده از یکدیگر کسر می گردد و نتیجه در ترازنامه جزء دارایی یا بدهی گزارش می شود .

 

مزایا و معایب روش کار تکمیل شده:

 • مزایا : اندازه گیری سود یا زیان بطور واقعی و رعایت اصل تحقق درآمد
 • معایب : عدم رعایت اصل تطابق ، مربوط نبودن و به موقع نبودن اطلاعات . تعلق مالیات بیشتر در صورت گزارش سود چند دوره مالی پیمان در یک سال ) البته در صورت تصاعدی بودن نرخ های مالیات بر سود (

 

ب( روش درصد پیشرفت کار :

 درآمد ، هزینه و سود یا زیان ناخالص پیمان به تدریج و به تناسب پیشرفت یا درجه تکمیل پیمان در پایان هر دوره مالی و پس از محاسبه موارد زیر انجام میگیرد :

 • برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان
 • برآورد کل هزینه پیمان
 • برآورد کل سود ناخالص پیمان
 • اندازه گیری میزان پیشرفت کار
 • محاسبه مبلغ درآمد ، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان

 

مزایا و معایب روش درصد پیشرفت کار:

                                     

 • مزایا : رعایت اصل تطابق ، مربوط بودن و به موقع بودن و قابلیت مقایسه
 • معایب : عدم رعایت اصل تحقق درآمد و برآوردی بودن ارقام درآمد و هزینه ) نشریه 126 سازمان حسابرسی )

 

مطابقت استاندارد ایران با استانداردهای بین المللی و امریکایی:

روش حسابداری شناسایی سود پیمانکاری:

 

استاندارد حسابداری ایران (9): صرفا روش درصد پیشرفت کار.

استاندارد حسابداری بین المللی  (11): صرفا روش درصد پیشرفت کار.

استاندارد حسابداری آمریکا (FASB) :ترجیحا درصد پیشرفت کار و بکارگیری روش کار تکمیل شده در شرایط خاص.

 

 • اندازه گیری میزان پیشرفت کار:

الف( اندازه گیري بر اساس ورودي هاي پیمان:

متداول ترین روش مي باشد كه به آن روش هزینه به هزینه مي گویند كه از طریق مقایسه هزینه هاي واقعي انجام شده نسبت به كل مخارج برآوردي پیمان به دست مي آید.

 

ب( روش کار انجام شده:

روش متداول دیگر جهت اندازه گیری میزان پیشرفت کار بر اساس ورودی های پیمان،روش کار انجام شده می باشد که از طریق اندازه گیری فعالیت انجام شده بر اساس ساعت کار نیروی انسانی، هزینه دستمزد ، ساعات کار،ماشین یا مقدار مواد مصرف شده محاسبه میگردد. ) مشابه روش هزینه به هزینه(

 

ج ( اندازه گیري بر اساس خروجي پیمان :

اندازه گیری میزان پیشرفت کار بر اساس نتایج حاصل از پیمان از طریق مقایسه وجود شواهد و مدارک عینی نتایج حاصل از عملیات ساخت با نتایج کل پیمان در زمان تکمیل تعیین می شود . تعیین معیار یا ضابطه برای اندازه گیری خروجی پیمان )نتایج حاصله ( می تواند بر اساس واحدهای تولید شده )کیلومتر، تن، تعدادطبقات ساخته شده در پروژه آسمان خراش و... ( یا ارزش افزوده استوار باشد ، جهت نیل به این هدف در برخی موارد از معماران و مهندسین پروژه بلندمدت درخواست میشد تا کارهای انجام شده را ارزیابی و میزان کار تکمیل شده نسبت به کل پیمان را برآورد نمایند . معمولا اینگونه اندازه گیری ها بر اساس پیشرفت فیزیکی پیمان امکان پذیر میباشد.

 

 • مبالغ دریافتی بابت پیشرفت کار عبارت است از:

 

1)پیش دریافت پیمان :

بخشي از مبالغ دریافتی توسط پیمانکار است که کار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام نشده است.

 

2)مبالغ دریافتي بابت پیشرفت کار:

 

الف ( علي الحساب های دریافتی:

مبالغی هستند که به طور موقت در قبال صورت وضعیت های در دست بررسي دریافت شده اند .

 

ب ( سایر دریافت ها  )مبالغی که در زمان ارائه صورت وضعیت دریافت می شود):

 

 • ماهیت علي الحساب ندارند.
 • در قبال پیشرفت کار دریافت مي شوند.
 • کار مربوط به آن تا تاریخ ترازنامه انجام شده است.

 

3)مبالغ دریافتني بابت پیشرفت کار:

مبالغ قابل دریافت بابت صورت وضعیت های صادره )حساب های دریافتنی از کار فرما)

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

سایر مقالات

ثبت و اصلاح سند حسابداری
در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری ب....
اثر تغییر روش حسابداری بر سهام
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - اثر تغییر روش حساب....
روشهاى متداول حسابداری قراردادهاى بلندمدت پیمانکار
ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری تابع قوانین....
نکات حسابداری در مورد انحلال شرکت
نرم افزار حسابداری - اشخاص حقوقی که انحلال خود را ....
جایگزینی کد حساب در نرم افزار حسابداری باتیز
اکثر نرم افزارهای حسابداری و مالی ، در وسط کار به ....
روش حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی
گاهی اوقات بین حسابدارن و سازمان امور مالیاتی اختل....