تفضیلی ها در نرم افزار حسابداری یکپارچه

تفضیلی ها در نرم افزار حسابداری یکپارچه

گروه و اتوماسیون اداری ارگس - تفضیلی ها در یکپارچه
تفضیلی ها در نرم افزار حسابداری یکپارچه
-

در نرم افزار حسابداری باتیز و نرم افزار حسابداری بیت ، تفضیلی ها یکی از سطوح سرفصل های حسابداری هستند. تفضیلی یک ، سطح چهارم سرفصل حسابداری است و تفضیلی دوم همان سطح پنجم و تفضیلی سوم همان سطح ششم سرفصل حسابداری هستند.

نرم افزار حسابداری باتیز محصول شرکت داده پردازان ارگس یک نرم افزار شش سطحی است بنابراین دارای سه سطح تفضیلی است. شش سطح نرم افزار حسابداری باتیز عبارتند از : گروه - کل - معین - تفضیلی یک - تفضیلی دو و تفضیلی سه. 

نرم افزار حسابداری سما و نرم افزار حسابداری بیت دارای کدینگ حسابداری چهار سطحی هستند بنابراین یک سطح تفضیلی دارد. 

انواع تفضیلی های مشهور عبارتند از : اشخاص - کارکنان - حسابهای بانکی - مراکز هزینه و ...

برخی از شرکت ها می توانند از تفضیلی ها استفاده های دیگری بنمایند. ما در اینجا چند مثال برای استفاده از تفضیلی ها می آوریم تا مطلب بهتر مشخص شود.

مثال شماره یک : فرض کنیم که می خواهیم یک فروش انجم دهیم. برای اینکار در نرم افزار حسابداری یا برنامه حسابداری ، باید یک فاکتور فروش ثبت کنیم. فاکتور فروش که ثبت می کنیم نرم افزار حسابداری یا برنامه حسابداری یکپارچه به صورت اتوماتیک یک سند حسابداری فروش ثبت می کند.

سند فروش به صورت دو طرفه (که اصطلاحا سند حسابداری دوبل نامیده می شود) ثبت می شود . یعنی حداقل دارای یک طرف بستانکار می باشد و یک طرف بدهکار.

طرف بدهکار آن عبارتست از حسابهای دریافتنی و طرف بستانکار آن عبارتست از حساب فروش.

ولی طرف بدهکار غیر از قسمت معین باید قسمت تفضیلی هم داشته باشد. یعنی همان مشتری باید در قسمت تفضیلی یک که سطح چهارم سرفصل حسابداری است ثبت شود. پس بنابراین مشتری در سطح چهارم سرفصل حسابداری ظاهر شده و به این صورت در سند حسابداری مشخص می شود که کدام شخص بابت این فروش بدهکار شده است.

 

مثال دوم : فرض کنید که یک هزینه انجام شده است. مثلا هزینه پول تلفن. در اینجا باید یک سند حسابداری هزینه در نرم افزار حسابداری ثبت شود که در آن هزینه بدهکار و طرف مقابل آن مثلا صندوق و یا تنخواه بستانکار شود.

 


منبع : گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس
این خبر توسط گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس برای سایت آماده شده است

سایر موارد

سایر مقالات

20 راه برای جذب مشتری
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
سه ویژگی نرم افزار حسابداری پیمانکاری باتیز
نرم افزار حسابداری باتیز به علت ساختار کدینگ و نحو....
مقایسه فرضیه های مختلف حسابداری
گروه و اتوماسیون اداری ارگس - مقایسه فرضیه های م....
نکاتی در مورد آینده حسابداری که باید بدانید
ورود نرم افزار حسابداری به امور مالی شرکت ها ، فرآ....
استانداردهای حسابداری بین المللی
در اجرای استانداردهای حسابداری بین المللی موارد و ....
نرم افزار حسابداری بیت و هلو
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....