-

نسخه جدید  ۱۱.۰.۰.۶ نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی عملکرد ۱۳۹۸ در بخش اظهارنامه الکترونیکی سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی در سایت سازمان امور مالیاتی کشوربارگذاری شد.

لازم است مودیان نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۹۸ خود بانسخه جدیداقدام نمایند . در این بین پیامکی مبنی بر اینکه گردش تراکنش های بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است برای مشتریان ارسال شده است. متن پیامک ارسالی بر اساس گزارش گروه وبگردی نرم افزار ارگس به شرح زیر است.

مودی گرامی ، سرجمع گردش تراکنش های بانکی شما در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

لذا به منظور جلوگیری از قرار گرفتن در لیست مودیان دارای ریسک بالا در تکمیل اطلاعات این جدول کمال دقت را مبذول فرمائید.
(جدول مربوط به اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی)

نامه  معاون نظارتی بانک مرکزی به رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص  اقدامات  جهت تعبیه ساز و کار اخذ شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی مودی  به آن شناسه جهت رفع محدودیت های ناظر به حساب های شخصی در راستای الزام به تفکیک حساب های شخصی از تجاری موضوع  دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ( ماده ۱۰ دستورالعمل شفاف سازی ) منشتر شد.