دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ ، ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت.در جلسه امشب کمیته دستمزد شورای عالی کار ، مقادیر زیر توسط آقای خدایی به عنوان نماینده کارگران اعلام شد.باتوجه به افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران ترکیب دستمزد سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین شد :دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریالدستمزد ماهیانه: ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ریالپایه سنوات: ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریالبن: […]

دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ ، ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت.در جلسه امشب کمیته دستمزد شورای عالی کار ، مقادیر زیر توسط آقای خدایی به عنوان نماینده کارگران اعلام شد.باتوجه به افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران ترکیب دستمزد سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین شد :دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریالدستمزد ماهیانه: ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ریالپایه سنوات: ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریالبن: ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریالمسکن: ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریالسایر سطوح:  ۲۶% دستمزد + ۲.۴۸۳.۵۵۵ ریالحداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ٣٩ درصدی به ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده ٣/٣ نفری رسید.

جدول لیست حقوق ۱۴۰۰