مرکز دانلود

فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه سوم ( 03/07/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه سوم

در این جلسه ادامه استاندارد شماره یک آمده است.

1- عدم انعکاس عملکرد مالی شرکت در آینده در صورت سود و زیان

2- عدم انعکاس ریسک سرمایه گذاری در صورت سود و زیان

4- مثال شرکت IBM و ...

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 94892


فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه دوم ( 26/06/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه دوم

در این جلسه استاندارد حسابداری شماره یک شروع شده است

1- هدف از ارائه صورتهای مالی

2- صورتهای مالی اساسی

3- صورت سود و زیان

4- آشنایی با سایت کدال و صورتهای مالی شرکت های معتبر بورسی

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 93161


فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول ( 14/06/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش استانداردهای حسابداری جلسه اول

در این جلسه سه موضوع مورد بررسی قرار گرفته است:

1- انواع دیدگاهها در حسابداری و تفاوت آنها

2- روشهای قیاسی و استقرایی در تهیه تئوری حسابداری

3- دلیل نیاز به استانداردهای حسابداری

 

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 57414