اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري (قسمت پنجم)

اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري (قسمت پنجم)

سيستم حقوق ابعاد گسترده اي دارد آنچه در اين ليست ملاحظه خواهيد كرد به عنوان حقوق 5 نفره از كاركنان فرضي يك شركت دولتي ارائه شده است.
اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري (قسمت پنجم)
-

تهيه و طراحي سيستم حقوق و دستمزد :

سيستم حقوق ابعاد گسترده اي دارد آنچه در اين ليست ملاحظه خواهيد كرد به عنوان حقوق 5 نفره از كاركنان فرضي يك شركت دولتي ارائه شده است.

مطالب مورد ملاحظه در اين تمرين به شرح زير است:

- پرداختهاي اين شركت براساس نظام هماهنگ دولت و ضريب سال 1382 يعني 320 تهيه شده است.

- پرداختها عبارتند از حقوق مبنا – فوق العاده شغل- حق جذب 40% براي همه و سختي كار 50% براي همه.

- بيمه كاركنان تأمين اجتماعي 7% لحاظ شده است.

هزينه هاي ماليات و بيمه پذير عبارتند از:

- حقوق مبنا- فوق العاده شغل- حق جذب- سختي كار

- پرداخت هاي حقوق مبنا- فوق العاده شغل- حق جذب وس ختي كار ضريب اضافه كاري قرار مي گيرد.

داده هايي كه بايد تهيه شوند عبارتند از:

- نام و نام خانوادگي افراد- كد تحصيلي- گروه شغلي- وضعيت تأهل- تعداد اولاد- ساعت اضافه كاري و خط دوم

- جدول اطلاعاتي كه بايد تهيه شوند عبارتند ازك

- جدول مرجع حقوق مبناي گروهها- جدول فوق العاده شغل- جدول مرجع حق تأهل- جدول مرجع حق اولاد براي 3 فرزند و جدول مرجع سختي كار.

فرمولهايي كه بايد تهيه شوند عبارتند از:

- محاسبه حقوق مبنا- فوق العاده شغل- حق جذب- سخيت كار- هزينه هاي ماليات و بيمه پذير – عائله مندي- بيمه سهم كارفرما- مبلغ اضافه كاري- جمع هزينه ها- ماليات اضافه كاري- بيمه سهم كارمند- جمع ماليات- جمع كسورات- خالص پرداختني.

به روش ذيل طراحي ليست حقوق و دستمزد را تهيه مي كنيم:

1- صفحه جديدي با استفاده از منوي فرامين file فرمان new باز مي كنيم.

2- جدول اطلاعاتي را طبق شكل هاي مذكور تهيه و هركدام را نامگذاري مي كنيم. براي نام گذاري جدول به روش ذيل عمل مي كنيم.

كل جدول را بلوك كرده و سپس ماوس را به مرجع آدرس دهي name box برده و نام جدول را نوشته و سپس enter را مي زنيم و ساير جداول را به روش فوق نامگذاري مي كنيم.

3- كرسر را براي پيدا كردن حقوق مبناي اولين نفر از جدول در يكي از سل ها قرار داده و آن را به روش ذيل انجام مي دهيم.

يكي از توابع ارزشمند در جستجوي اطلاعات از جداول vlookup است كه اين تابع به دو روش استفاده مي شود:

الف) vlook up كه در ستون ها به صورت عمودي جستجو مي كنند.

ب) hlook up كه در رديف ها به صورت افقي جستجو مي كند.

(ستون جستجو در جدول و نام جدول اطلاعات و آدرس اطلاعات جستجو) vlookup (2، نام جدول، گروه شغلي موردنظر)voolkup

عدد 2 در فرمول يعني ان كه اطلاعات موردنظر براي استخراج در ستون دوم جداول Reza قرار دارد.

4- حال براي فوق العاده شغل هم به همين صورت و از همين فرمول استفاده كرده و جواب را در حقوق مبنا ضرب مي كنيم.

5- حق جذب از حاصل جمع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و سپس در 40% ضرب مي كنيم.

6- سختي كار را از جدول مربوطه فرمول كرده و براي بقيه كپي كرد بايد توجه داشت كه ادرس در جدول بايد ثابت تلقي شود:

شماره جدول$آدرس موردنظر در جدول$=

7- هزينه ماليات و بيمه پذير را در آدرس خود با اين فرمول محاسبه مي كنيم

(سختي كار+حقوق مبنا+فوق العاده شغل+حق جذب)=

8- عائله مندي را در آدرس دلخواه با فرمول زير محاسبه مي كنيم.

(2،جدول lodتعداد اولاد)+vlookup آدرس مرجع حق اولاد$2= تعداد تأهل)if

9- بيمه سهم كافرما 23% است و در آدرس دلخواه با فرمول زير محاسبه مي كنيم:

23%×هزينه بيمه و ماليات پذير=

- مبلغ اضافه كاري را در آدرس دلخواه با فرمول زير محاسبه مي كنيم:

پرداخت هاي ضريب اضافه كاري تقسيم بر 175×ساعت اضافه كاري= نرخ اضافه كاري= ساعت اضافه كاري×(175/هزينه ماليات و بيمه پذير)

11- جمع هزينه ها را با فرمول زير محاسبه مي كنيم:

(هزينه ماليات پذير+ عائله مندي+ مبلغ اضافه كاري)

12- ماليات اضافه كاري 10% است سپس در آدرس دلخواه با فرمول زير محاسبه مي كنيم:

10%×مبلغ اضافه كاري

13- بيمه سهم كارمند 7% است و سپس به آدرس دلخواه محاسبه مي كنيم:

7%× هزينه بيمه و ماليات پذير

14- مبلغ ماليات را با شرط تابع IF نوشته و محاسبه مي كنيم.

15- جمع كسورات را در آدرس دلخواه با فرمول زير محاسبه مي كنيم.

(بيمه 7%+وام+جمع ماليات)=

- خالص پرداختي را در آدرس دلخواه با فرمول زير تهيه مي كنيم:

(جمع كسورات- جمع هزينه ها)=

سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار حسابداری باتیز کاملا پارامتریک بوده و قابلیت انطباق با تمام روش های محاسبه حقوق و دستمزد را دارا می باشد.

 

 

 

 

سایر موارد

سایر مقالات

حسابداری پیمانکاری-قسمت 6-ثبت های دفاتر کارفرما
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....
اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري (قسمت  دوم)
« اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق و دستمزد » براي م....
راهنمای نرم افزار حسابداری بیت
در این قسمت راهنمای نرم افزار حسابداری بیت محصول ش....
تست نرم افزار حسابداری یکپارچه
نرم افزار حسابداری یکپارچه دارای ویژگی ها و پیچیدگ....
ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری مثال 1
ثبت های پیمانکاری در نرم افزار حسابداری باتیز - یک....
حسابداران رسمی مانع فرار مالیاتی هستند
گروه نرم افزار حسابداری و اتوماسیون اداری ارگس - ....