مرکز دانلود

فیلم آموزش حسابداری جلسه بیست و پنجم ( 22/10/1395 ) نسخۀ : 0

فیلم آموزش حسابداری جلسه بیست و چهارم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

راس گیری چک و معرفی نرم افزار راس گیری چک ارگس

 

فیلم آموزش راس گیری چک - جلسه بیست و پنجم از دوره آموزشی حسابداری با استفاده از نرم افزار حسابداری

 

 

دانلود کنید

نسخۀ : 0
تعداد دانلود : 27166


فیلم آموزش حسابداری جلسه بیست و چهارم ( 07/05/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه بیست و چهارم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

فرآیند تنخواه و تنخواه داری

ثبت هزینه های تنخواه در نرم افزار حسابداری باتیس

 

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 3594


فیلم آموزش حسابداری جلسه بیست و سوم ( 06/05/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه بیست و سوم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

پرداخت وجه فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری باتیس

مروری بر گردش حساب و مانده حساب مشتری

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2867


فیلم آموزش حسابداری جلسه بیست و دوم ( 02/05/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه بیست و دوم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

دریافت وجه فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری باتیس

مروری بر گردش حساب و مانده حساب مشتری

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2507


فیلم آموزش حسابداری جلسه بیست و یکم ( 31/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه بیست و یکم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

راه اندازی سیستم خزانه داری در نرم افزار حسابداری باتیس

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2544


فیلم آموزش حسابداری جلسه بیستم ( 30/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه بیستم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

پرداخت وجه فاکتور خرید

موارد مربوط به تخفیف های تجاری و نقدی

 

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2432


فیلم آموزش حسابداری جلسه نوزدهم ( 30/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه نوزدهم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

دریافت وجه فاکتور فروش

موارد مربوط به تخفیف های تجاری و نقدی

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2390


فیلم آموزش حسابداری جلسه هجدهم ( 26/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه هجدهم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

راه اندازی سیستم فروش در نرم افزار حسابداری باتیس

صدور فاکتور فروش

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2455


فیلم آموزش حسابداری جلسه هفدهم ( 26/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه هفدهم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

راه اندازی سیستم فروش در نرم افزار حسابداری باتیس قسمت سوم

بخش اطلاعات پایه - امکانات مربوط به توزیع و پخش مویرگی

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2385


فیلم آموزش حسابداری جلسه شانزدهم ( 26/04/1394 ) نسخۀ : 1

فیلم آموزش حسابداری جلسه شانزدهم

دانلود این فیلم ها کاملا رایگان می باشد

شما می توانید این فیلم ها را در سایت خود برای دانلود کاربرانتان قرار دهید

فیلم آموزش حسابداری

موضوعات این جلسه عبارتند از :

راه اندازی سیستم فروش در نرم افزار حسابداری باتیس قسمت دوم

بخش اطلاعات پایه - تنظیمات سند فروش و عوامل فروش

 

 

 

دانلود کنید

نسخۀ : 1
تعداد دانلود : 2678